Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особисті та речові докази

Особисті та речові докази

{lang_content_nav}:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

1.1. Поняття і зміст доказів у кримінальному процесі 

1.2. Класифікація доказів у кримінальному провадженні 

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

2.1. Показання підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта

2.2. Висновок експерта

2.3. Документи

РОЗДІЛ 3. РЕЧОВІ ДОКАЗИ ТА ЇХ МІСЦЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

3.1. Поняття речових доказів в кримінальному процесі 

3.2. Розмежування документів та речових доказів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Вступ

Надійна і ефективна охорона конституційних
прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням
держави і її правоохоронних та правозахисних органів.

За роки незалежності зроблено немало в
напрямку реформування правової системи держави, прийнято новий Кримінальний та Кримінальний
процесуальний кодекси України, Закон України “Про адвокатуру та адвокатську
діяльність”, інші закони.

Реалізація прав, свобод та законних інтересів
учасників процесу за новим КПК України потребує значних зусиль усіх державних
органів і в першу чергу органів, уповноважених законом на виконання завдань кримінального
провадження. Основним змістом кримінально-процесуальної діяльності є робота з
доказами, а саме їх збирання, перевірка, оцінка, прийняття рішення та його
обґрунтування.

Поняття доказів та проблеми доказування у
кримінальному процесі розглядали у своїх працях такі українські вчені як, Ю.І.
Азаров, Ю.П. Аленін, С. А. Альперт, В. П. Бахін, В. І. Бояров, Т. В.
Варфоломеєва, В. І. Галаган, В.Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський,
В. С. Зеленецький, А.В. Іщенко, Н. С. Карпов, Є. Г. Коваленко, І. П. Козаченко,
В. С. Кузьмичов, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, М. М.
Михеєнко, В.Т.Нор, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, М. В. Салтєвський, С.М.Стахівський,
В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, В. П. Шибіко, М.Є.Шумило та інші.

Мета: вивчити та охарактеризувати особисті та речові докази.

Об’єкт: теорія доказів в кримінальному процесуальному праві.

Предмет: наукові концепції тлумачення особистих та речових
доказів.

Методи
дослідження.
У процесі дослідження мною були
використані загальнонаукові методи
(діалектичний, історичний, системний, аналіз, синтез, індукція, дедукція) та
спеціальні (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм).

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох взаємопов’язаних розділів,
кожний з яких поділяється на відповідні підрозділи, висновків та списку
використаної літератури.

У розділі 1 дане визначення
загальних категорій теорії доказів у кримінальному процесі України.

У розділі 2 характеризуються особисті докази в
кримінальному провадженні України.

У розділі 3 досліджуються речові докази та їх
місце в кримінальному провадженні.

 

 

 

Список використаної літератури

1. Кримінальний процесуальний кодекс
України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // ВВР. – 2013. – № 9-10, №
11-12, № 13. – Ст.88.

2. Про судову експертизу в
кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від
30.05.1997 № 8 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97

3. Алексеев С.С., Божьев В.П.
Обсуждение спорных вопросов теории доказательств в советском уголовном процессе
// Соц. законность. – 1965. – С. 95-98.

4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории
судебных доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1964. – 180 с.

5. Баршев Я. И. Основания уголовного
судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству: /
Сочинение ординарного профессора уголовных и полицейских законов в
императорском Санкт-Петербургском университете доктора прав Я. Баршева 1841 г.
/ Я. И. Баршев; научн. ред. В. В. Крылов. – М. : ЛексЭст, 2001. – 240 с.

6. Белкин P.C. Собирание,
исследование и оценка доказательств. – М., 1966. – 295 с.

7. Владимиров Л. Е. Учение об
уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров; [печатается по 3-му изд. 1909
г.]. – Тула : Автограф, 2000. – 464 с.

8. Выдря М.М. Вещественные
доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1955. – 118 с.

9. Вышинский А. Я. Теория судебных
доказательств в советском праве / А. Я. Вышинский. – М. : Госюриздат, 1950. –
308 с.

10. Гмирко В. Легальне визначення
“загального” поняття доказів: чи зберігати у новому КПК / В. Гмирко
// Право України. – 2003. – № 11. – С.104-101-106.

11. Гмирко В.П.
Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація.
– Дніпропетровськ, 2002. – 63 с.

12. Грошевий Ю. Проблеми реформування
кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. – № 2. – С.
4-10.

13. Кистяковский А. Ф. Общая часть
уголовного судопроизводства: / Лекции, читанные в императорском университете
Св. Владимира (1874 г.) А. Ф.Кистяковским / А. Ф.Кистяковский; предисловие и
научн. ред.: Баулин О. В., Карпов Н. С., Радецкая В. Я. – К. : Изд-во Сергея
Семенко, 2005. – 118 с.

14. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у
кримінальному процесі України: [підручник] / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком
Інтер, 2006. – 631 с.

15. Кокорев Л. Д. Уголовный процесс:
доказательства и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. – Воронеж :
Воронеж. ун-т, 1995. – 272 с.

16. Костенко Р. Доказательства в
уголовном процессе / Р. Костенко // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 89-90.

17. Кримінальний процес України:
Підручник / За ред. Грошевого Ю.М. та Хотенця В.М. – X., 2000. – 494 с.

18. Кримінальний процесуальний кодекс
України. Науково- практичний коментар / за заг. ред. професорів В. Г.
Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

19. Кримінальний процесуальний кодекс
України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П.
Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.

20. Кримінально-процесуальне право
України: [підручник] / за заг. ред. Ю. П. Аленіна. – Х. : Одісей, 2009. – С.
214-324.

21. Кукарникова Т.Э. Документы в
уголовном процессе и криминалистике // Воронежские криминалистические чтения. –
Вып. 2. – Воронеж, 2001. – С. 160-166.

22. Курс советского уголовного
процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. – М. : Юрид.
лит., 1989. – 640 с.

23. Линовский В. А. Опыт исторических
изысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России: Сочинение
професора Ришельевского лицея Владимира Линовского 1849 г. / В. А. Линовский;
научн. ред. В.В. Крылов. – М. : ЛексЭст, 2001. – 222 с.

24. Ляш A.A. Вещественные
доказательства в досудебных стадіях уголовного процесса: Дис. …канд. юрид.
наук. -К., 1988.

25. Новий тлумачний словник української
мови. – Т. 1. -К., 2001. – 910с.

26. Новий тлумачний словник української
мови. Т. 2. – К., 2001. – 911с.

27. Орлов Ю. К. Основы теории
доказательств в уголовном процессе: [научно-практическое пособие] / Ю. К. Орлов-
М. : Проспект, 2001. – 141 с.

28. Погорецький М. Про співвідношення
джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі / М.
Погорецький // Право України. – 2009. – № 1. – С.80-85.

29. Строгович М. С. Курс советского
уголовного процесса: [в 2 т.]. – Т. 1 / М. С. Строгович. – М. : Наука,
1968-1970. – Т. 1. – 1968. – 470 с.

30. Строгович М.С. Материальная истина
и судебные доказательства. – М., 1955. – 383 с.

31. Таганцев Н. С. Курс русского
уголовного права: Учение о преступлении. Часть общая / Н. С. Таганцев. – СПб. :
Тип. М.М. Стасюлевича. – Кн. 1. – 1874. – 292 с.

32. Теория доказательств в советском
уголовном процессе. – М., 1973. –735 с.

33. Трусов А.И. Основы теории судебных
доказательств. – М„ 1960. – 176 с.

34. Уголовный процесс России. Учебник.
– Воронеж, 2003. – 452 с.

35. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального
доказывания / Ф.Н. Фаткуллин- Казань: Казан. ун-т, 1976. – 206 с.

36. Фойницкий И. Я. Курс уголовного
судопроизводства [в 2-х т.]. / И. Я. Фойницкий; [Печат. по 3-му изд., Спб, 1910
г.; Общ. ред., послесл., прим., кратк. биограф. сведения А. В. Смирнова]. –
СПб. : Альфа. – 1996. – Т. 2. – 1996. – 606 с.

37. Фойницкий И.Я. Курс уголовного
судопроизводства. – Т. 2. – СПб., 1910. – 572 с.

38. Хмыров A.A. Косвенные доказательства.
— М., 1979. – 183 с.

39. Чельцов М.А. Советский уголовный
процесс. – M., 1962. – 503 с.

40. Шейфер С. А. Собирание
доказательств в советском уголовном процесе: методические и правовые проблемы /
С. А. Шейфер. – Саратов: Саратов. ун-т, 1986. – 171 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+