Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політична культура громадянина: соціальні умови формування

Політична культура громадянина: соціальні умови формування

{lang_content_nav}:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичної культури

1.1. Основні підходи до вивчення політичної культури

1.2. Загальна характеристика політичної культури: ознаки, функції, структура

Розділ 2. Особливості соціальних умов формування політичної культури

2.1. Поняття соціальних умов у соціологічній і політологічній науках

2.2. Вплив типів політичної культури на формування політичної культури громадянина

Розділ 3. Порівняльний аналіз формування політичної культури громадяниа: світовий досвід та Україна

3.1. Особливості формування політичної культури громадянина в США

3.2. Сучасний стан та перспективи формування політичної культури в Україні

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Актуальність курсової роботи. В останні
десятиліття в науці відбувається все
більша зацікавленість в дослідженні
такого явища як політична культура громадянина. Проблематика цього феномену є
предметом вивчення не лише соціологів, а й політологів, філософів та
представників ряду інших наук.

Дослідження феномену своїми коріннями йде ще в період Античності
і триває дотепер. Все більше вчених прагнуть внести щось нове в дослідженні
цієї проблеми. З’являються нові погляди, теорії, відбувається нове бачення такого
соціального феномену як «політична культура». Теоретична актуальність роботи
полягає в тому, що вивчення даного явища з кожним роком все частіше пов
язують з розвитком Інтернет та впливом мас-медіа на нього.

Рівень дослідження даної теми досить високий.
Цією проблематикою займалися такі відомі політологи, соціологи, філософи, як Платон,
Арістотель, Н.Макіавеллі, Ш. Монтеск’є,
Й.Г.Гердер та багато інших вчених. Та
найбільша заслуга в розробці цієї проблеми, на мою думку, належить відомим американським
політологам, спеціалістам в області теоретичної і порівняльної політології
Г.Алмонду і С.Вербі.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні сутності
політичної культури громадянина та впливом на її формування соціальних умов. Досягнення мети обумовлено вирішенням
наступних
дослідницьких завдань:

 • Дослідити основні підходи до визначення політичної
  культури;
 • Визначити загальну характеристику політичної культури, її
  ознаки, функції та структуру;
 • Показати як розуміються соціальні умови у соціологічній і
  політологічній науках;
 • Виявити вплив типів політичної культури на формування
  політичної культури громадянина;
 • Визначити особливості формування політичної культури
  громадянина в США;
 • Дослідити сучасний стан та продемонструвати перспективи
  формування політичної культури в Україні.

Обєктом роботи виступає такий феномен як «політична культура».

Предметом даної роботи є дослідження соціальних умов
формування політичної культури громадянина.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків та списку використаної літератури.

У
розділі 1 розглядаються теоретичні засади дослідження політичної культури. Наводяться
основні підходи до визначення політичної культри, розкриваються її ознаки та
структура.

У
розділі 2 сформульовано особливості соціальних умов формування політичної
культури. Розкривається сутність самого поняття як в соціологічній так і в
політологічній науках. А також
досліджується вплив типів політичної культури на її формування.

У
розділі 3 представлено порівняльний аналіз формування політичної культури
громадянина: світовий досвід та Україна. Наведено особливості формування
політичної культури в США та в сучасній Україні. А також показано перспективи
розвитку полтичнної культури громадянина в Україні.

 

 

Список використаної літератури

1. Бебик
В. М. Політологія для політика і громадянина: Монографія. – К.: МАУП, 2003. –
424 с.

2. Божанов В.А. Политология. Мир
современной политики.–
М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2008. – 320 с.

3. Боровик В.С., Кретов Б.И. Основы политологии и
социологии.–
М.: Высшая школа, 2004. – 390 с.

4. Брегеда А. Ю. Основи політології: навч. посібник. – вид. 2-ге,
перероб. і доп. –
К.: КНЕУ, 2000. –
312 с.

5. Бурдяк
В. І., Ротар Н. Ю. Політична культура, ідеологія, психологія: Навчальний
посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 105 с.

6. Василенко И.А. Политология.
Учебник.–
М.: Юрайт / Высшее образование, 2009. – 400 с.

7. Вегеш М.М. та ін. ; ред. М. М. Вегеш.
– 3-тє вид., перероб. І доповн. – К.: Знання, 2008. – 384 с.

8. Гаман-Голутвина О.В. Развитие категории
«политическая культура» в общественно-политической мысли// Политэкс. – 2005. – №2. – 78 с.

9. Гелей С.Д., Рутар С.М.,Пполітологія: навч. посібн. – 4е вид., перероб.
і доп.,- Львів: Світ, 2001. – 384 с.

10. Гетьманчук М.П. та ін. ; Політологія: навч. Посіб. за заг. Ред. Д-ра іст. Наук, проф. М. П. Гетьманчука. – К. : Знання, 2011. –
415 с.

11. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності:
Навчальний посібник – К. : МАУП, 2002. – С.
276.

12. Горелов А.А. Основы
социологии и политологии.– М.: Флинта, 2003. – 416
с.

13. Горлач
М
. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику:
підручник /
М. І. Грибан, В. Г. Кремень — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с.

14. Жадан І., Кисельов С., Кисельова О., РябовС. / Політична культура та проблеми громадянської освіти в
Україні: Аналітичний звіт
. – К. : Тандем,
2004. – 79 с.

15. Кравченко А.И. Политология. Учебное пособие.– М.: Академия, 2001. –
336
с.

16. Культура
// Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни Б. Кухта, А. Романюк,
Л. Старецька та ін. – Львів: Кальварія, 2003. – 215
с.

17. Лісовий
В. Поняття політичної культури і сучасний стан політичної культури в Україні //
Розбудова держави. – 1993. – № 3. –
76 с.

18. Малько А.В. Основы
политологии. Учебно-методическое пособие.– М.: Инфра-М, 2000. – 384
с.

19. Общество и
политика: Современные исследования, поиск концепций/ под ред. Большакова
В.Ю. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2000. – 512
с.

20. Особливості політичної культури сучасної україни
[електронний ресурс] / українські підручники онлайн. – режим доступу: 
pidruchniki.ws/16520205/politologiy…asnoyi_ukrayini

21. Пазенок В.
Демократія і людина. Теорія і українська дійсність. // Політика і час. – 2003.
– № 2. – 92 с.

22.
Поліщук І. Політичні знання та політичні інтереси громадян // Людина і
політика. – 2001. – № 4. – 96 с.

23. Політична культура сучасної україни [електронний
ресурс] / електронна бібліотека підручників та українських рефератів. – режим
доступу: 
http://www.info-library.com.ua/books-text-912.html

24. Политические системы и
политические культуры. Сборник учебных материалов.– М.:
МГИМО-Университет, 2008. – 424
с.

25. Тотьмянин Н.Д. Основные аспекты политической культуры и социализации американцев /Н.Д. Тотьмянин //США: экономика, политика,
идеология. –
1995. – № 1. 56 с.

26. Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П., Панов М.І., Сахань О.М.,
Ставицька О.В. / Політологія: підручник – Харків: Право, 2001. – 636 с.

27. Сливка С.С. Юридична деонтологія Навчальний посібник
/ К.: Атіка, 2008.- 296 c.

28. Требін М.П. Політична культура: ретроспективний огляд концептуальних
підходів // Вісник Національного університету «Юридична
академія
України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права,
політологія,
соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 1
(15).
– С.1
51.

29. Фарукшин М. Х. Политическая культура общества // социально-политические науки. – 1991. – №
4. –1
42 с

30. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія
політичної науки) підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

31. Юрій М.Ф. Політологія: підручник. – К.: Дакор, КНТ,
2006. – 416 с.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+