Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Механічна та органічна форми солідарності у соціологічній теорії Е.Дюркгейма

Механічна та органічна форми солідарності у соціологічній теорії Е.Дюркгейма

{lang_content_nav}:

Вступ

Розділ 1. ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПЕВНОГО ТИПУ СУСПІЛЬСТВА

1.1. Визначення поняття «соціальна солідарність»

1.2. Особливості та специфіка механічної та органічної форм солідарності

1.3. Перехід від механічної до органічної форми солідарності

Розділ 2. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В РОБОТАХ Е.ДЮРКГЕЙМА

2.1. Специфічна функція солідарності у книзі «Про розподіл суспільної праці»

2.2. Проблема соціальної солідарності у роботі «Самогубство»

Висновки

Список використаної літератури

 

 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Зміна форм представництва інтересів різних
соціальних класів суспільства обумовлює актуальність теми соціальної
солідарності в цілому. Соціальна солідарність,на думку багатьох вчених-соціологів,
виступає одним з найважливіших факторів існування соціального порядку. Вивчаючи
тему соціальної солідарності,науковці,перш за все, розглядають її як
явище,що виступає важливою умовою
інтеграції індивідів у суспільстві.
В умовах сучасного етапу диференціації суспільства гостро
постає проблема цілісності
соціального організму, важливим елементом якого є соціальна солідарність. Тобто
ґрунтовні знання про поняття соціальної солідарності неабияк можуть допомогти
для пошуків відповіді на головне питання соціологічної теорії, а саме: «За яких
обставин і як можливий соціальний порядок ».

Але вивчення явища соціальної солідарності має не тільки теоретичне, а й
практичне значення. Адже цілісне розуміння явища соціальної солідарності та
знання його властивостей можуть стати важливими для забезпечення, наприклад,
соціоінженерної діяльності на різних рівнях. Якщо брати рівень держави, то
розуміння явища є основою для соціологічного аналізу великої кількості
суспільних і глобальних соціальних процесів,насамперед одним з таких є пошук і
знаходження спільних
шляхів консолідації суспільства
(посилення інтегрованості, об’єднання суспільства), адже на початку ХХІ
століття дезінтеграція соціальних спільнот у різних сферах суспільного життя є
досить актуальною проблемою. Тобто вирішення такої проблеми, в даному випадку,
має істотне значення для прийняття рішення щодо стратегічних завдань
керівництва держави. Доречно було б згадати слова класика соціологічної науки
Е.Дюркгейма: «Коли суспільство сильно інтегроване, воно тримає індивідів під
своїм контролем». Та слід зауважити ,що у сучасній соціологічній думці, ще до
недавнього часу, проблема солідарності залишалась недостатньо дослідженою, що
додає темі більшого наукового інтересу.

Мета курсової роботи
– дослідити
специфіку механічної та органічної форм солідарності у соціологічній теорії
Е.Дюркгейма.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

– дослідити ідеї соціальної солідарності відповідно до певного
типу суспільства, а саме: визначити поняття «соціальної солідарності»,виявити
основні особливості механічної та органічної форм солідарності та проаналізувати
систему переходу від механічної до органічної форми.

– вивчити проблеми соціальної солідарності
в роботах Е.Дюркгейма, досліджуючи при цьому явище соціальної солідарності у книзі «Про
розподіл суспільної праці» та у роботі «Самогубство».

Об’єктом дослідження
є соціологічна теорія Еміля Дюркгейма, а предметом – ідея соціальної солідарності, що домінує у
творчості вченого.

Методи курсової роботи
базуються
на основі загальних
наукових принципів – системності, об’єктивності, логічної послідовності, історизму,
світоглядного плюралізму. З метою
об’єктивного осмислення теми застосовувались порівняльний та описовий методи
пізнання, метод дедукції, метод абстрагування та
узагальнення, історіографічного аналізу і синтезу, метод узагальнення,
за допомогою якого було зроблено загальні висновки.

Джерельну базу дослідження складають збірники наукових, публіцистичних праць, наукові статті,
матеріали преси. В роботі використано також періодичні видання, бібліографічні
довідники.

Структура курсової роботи складається з
вступу,
двох розділів, висновку та списку використаної літератури. В І розділі роботи «Ідея
соціальної солідарності відповідно до певного типу суспільства
» визначається
поняття «соціальної солідарності», далі
аналізуються механічні та
органічні форми солідарності за Е.Дюркгеймом, також їх перехід від однієї форми
до іншої.
В ІІ розділі
роботи «
Проблема соціальної солідарності в роботах Е.Дюркгейма» оглядаються
одні з фундаментальних робіт Е.Дюркгейма «Про розподіл суспільної праці» та
«Самогубство», також встановлюється ступінь вивчення даної теми у його
творчості в цілому.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Березенко
О.П. Феномен девіантної поведінки та специфіка його соціального дослідження:
автореф. дипломної роботи на здобуття наук. ступеня магістра : спец.
«Соціологія» / О.П. Березенко; Міжрегіонал. академ. управл. інституту соц..
наук і самоврядув. Г.Алієва – Київ, 2013.

2. Бичко
А. К. Філософія
: Навч.посіб./ Бичко І. В., Табачковський В. Г., Ярошовець В. І., Київ: Центр учбової літератури, 2010.

3. Гаржуй О.
Концепція соціальної солідарності Еміля Дюркгейма. – К.: Основи, 2001.

4. Гофман
А.Б. Сім лекцій по історії соціології. Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма. –
М., 1997.

5. Дюркгейм
Е. Самогубство. Соціологічне дослідження / Еміль Дюркгейм . – К.: Основи,
1998 .

6. Дюркгейм
Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Эмиль Дюркгейм. – М.:
Наука, 1991
.

7. Енциклопедичний
соціологічний словник: // ред. Осипов Г.В. – М., 1995.

8. Збора Н.В. Збірник наукових праць Рівненського
державного гуманітарного університету
– 2012. №3.

9. Калугин
В.А. Соціологія: курс лекцій. К: Либідь, 1999.

10. Крижанівська
О.П. Теоретичні витоки соціальної роботи в соціології Е.Дюркгейма. // Соціальна
робота і сучасність: теорія та практика: тези доповідей учасників ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Політехніка, 2004.

11. Лавриненко
В.Н. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма
. М:,
2001.

12. Макаренко,
А.С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М
: : Педагогика, 1983.

13. Макеев
С. О. Соціологія: Навч. посібник / – К.:«Українська енциклопедія» ім. М. П.
Бажана, 1999.

14. Пержун
В. В. Соціальна солідарність як чинник консолідації українського суспільства.//
ФІЛОСОФІЯ. ПЕДАГОГІКА. СУСПІЛЬСТВО:
Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного
університету. – 2012.– №2.

15. Примуш
М. В. Загальна соціологія: Навч. посіб. — К.: “Професіонал”, 2004
.

16. Скобельський
Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгейма / Юрій Скобельський //Вісник
Львівського університету. Філософські науки, 2001 . –
3 .

17. Соціологія.
Короткий енциклопедичний словник // ред. В.І.Воловича. – К.: Український центр
духовної культури, – 1998.

18. Тьоніс
Ф. Спільнота та суспільство. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2005.

19. Урсуленко
Ксенія. Концепція соціальної солідарності в контексті оцінювання якості життя
// Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень:
Матеріали VIIІ Міжнародної конференції молодих науковців. – К.: “Київський
університет”. – 2006.

20. Чудакова
О.В. Феномен суїциду / О.В.Чудакова. – Соціальна психологія. – 2010.
– №5.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ