Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ (Аграрне право України)

Вступ

Одним із напрямів аграрної реформи в Україні є зміна суті й
ха­рактеру відносин власності на землю та майно, реформування тру­дових
відносин у сільськогосподарських підприємствах недержав­ної форми власності, що
потребує адекватного правового оформ­лення та врегулювання зазначених
суспільних відносин з метою створення належних юридичних гарантій реформування
недержав­них сільськогосподарських підприємств і створення нових суб’єк­тів
підприємництва у сільському господарстві та агропромислово­му комплексі.

Законодавче регулювання вказаних змін у сільському госпо­дарстві
України є надзвичайно суперечливим. Лишається багато актуальних проблем,
пов’язаних зі зміною характеру земельних, трудових та управлінських відносин,
що має своїм наслідком пору­шення прав та ігнорування законних інтересів
громадян, юридич­них осіб, територіальних громад, держави в реформуванні
аграрно­го сектора економіки.

Незважаючи на розмаїття юридичної літератури, виданої за ос­таннє
десятиріччя, студенти правознавчих навчальних закладів усе ж таки недостатньо
забезпечені підручниками й навчальними по­сібниками для вивчення дисципліни
аграрне право. Видані в мину­лі роки підручники з аграрного права певною мірою
застаріли, а навчальні посібники — відстали від вимог навчальних програм.

Нині в Україні створено досить велику аграрну нормативно-правову
базу, що дозволяє по-новому поглянути на зміст галузі аг­рарного права і
науково осмислити її. За останню чверть XX ст. ця галузь
пережила колгоспний період розвитку, й перетворилася в сільськогосподарське
право, а згодом трансформувалася в аграрне право. Ці зміни в найменуванні
галузі законодавства й права дик­тувалися пошуками нових форм і реальними
змінами, що відбува­ються в агропромисловому комплексі країни. Вони мали не фор­мально
юридичний, а сутнісно-змістовний характер. Але якщо наз­ва галузі аграрного
права стабілізувалася на довгий час, цього не можна сказати про його зміст.

Сучасна аграрна реформа й соціальні процеси, що мають місце,
ще впродовж тривалого часу впливатимуть на зміст аграрного зако­нодавства й
права. З огляду на це предмет, метод, система, принци­пи і джерела правового
регулювання аграрних суспільних відносин мають домінуюче значення для
становлення внутрішньо злагодже­ної і логічно послідовної галузі аграрного
законодавства. Саме це мали на меті автори підручника, розглядаючи питання
загальної ча­стини сучасного аграрного права. Особлива частина підручника представлена
викладом питань правового регулювання використан­ня земель
сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у сільському
господарстві, правового становища різних форм господарювання в аграрному секторі економіки, договірних відносин
суб’єктів аграрного гос­подарювання, а також питань охорони навколишнього
природного середовища в сільському господарстві й правового забезпечення якості
товарної сільськогосподарської продукції і сировини.

Розвиток аграрного права як комплексної галузі права і на­вчальної
дисципліни в правознавчих вузах є актуальним не лише для; підготовки
висококваліфікованих фахівців з юридичною освітою. Найбільше потребує цього
практика здійснення аграрної й зе­мельної реформ, що відчуває гостру нестачу у
фахівцях, які володі­ють глибокими знаннями аграрного законодавства. Парадокс
ситу­ації полягає в тому, що нинішня аграрна реформа в країні розпо­чата не
тільки без розвиненої системи аграрного законодавства, але й без достатньо
апробованої і вивіреної теорії аграрного права. То­му не дивують скромні успіхи
реформування аграрних відносин за минуле десятиріччя.

Підручник написано на основі матеріалів, апробованих впро­довж
багаторічного досвіду читання лекційного курсу “Аграрне право
України” студентам-юристам в Інституті держави і права іме­ні Б. М.
Корецького, Львівському національному університеті іме­ні Івана Франка,
Одеському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ,
Одеській національній юридичній академії. У ньому максимально доступно, логічно
й послідовно ви­кладені основні питання сучасного аграрного права, окреслені в навчальній
програмі курсу. Колектив авторів свідомо відійшов від зайвого теоретизування
окремих проблем, віддаючи перевагу харак­теристиці змісту вимог чинного
аграрного законодавства.

Пропоноване видання не можна розглядати як вичерпне джере­ло
знань із навчального курсу, оскільки в ньому викладено лише основні елементи
концепції курсу “Аграрне право України”. Це, по суті, перший
підручник, створений після ухвалення нових Цивіль­ного, Господарського і
Земельного кодексів. Зважаючи на те, що багато питань ані в теорії, ані в
практиці правозастосування ще й досі не знайшли свого однозначного вирішення і
визначення, ав­тори припускають можливість виникнення цілком обгрунтованих заперечень
щодо окремих проблемних аспектів, незгоди з їх погля­дами, тим самим запрошуючи
вчених і практиків до конструктив­ної дискусії з метою спільного пошуку шляхів
вирішення всіх су­перечливих питань.

Підручник розрахований, передусім, на студентів вищих юри­дичних
навчальних закладів, котрі вивчають аграрне право як нор­мативну дисципліну.
Його можуть успішно використовувати вик­ладачі правознавчих закладів для
підготовки відповідних лекційних курсів. Він може бути корисним для студентів
економічних, аграр­них, землевпорядних і природоохоронних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів, які ці­кавляться
проблемами аграрного права України.

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам під­ручника:
доктору юридичних наук, професору, академіку АПрН

України, завідуючому кафедрою аграрного, земельного та
екологіч­ного права Національного аграрного університету Василю Зинові­йовичу
Янчуку, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту АПрН України,
директору Інституту підвищення квалі­фікації Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого Михайлу Васильовичу Шульзі, доктору юридичних
наук, професору кафедри аграрного права Національної юридичної ака­демії
України імені Ярослава Мудрого Анатолію Миколайовичу Статівці за висловлені
ними побажання, які суттєво вплинули на структуру розташування матеріалу і
зміст окремих його розділів. Однак автори будуть вдячні й читачам, за будь-які
пропозиції і за­уваження щодо вдосконалення структури й змісту підручника, які
враховуватимуться в подальших виданнях.

Заслужений діяч науки

і техніки України, академік АПрН України,

доктор юридичних наук, професор,

перший проректор Одеського юридичного інституту

Національного університету внутрішніх справ

О. О. Погрібний


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ