Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Аграрне право України – Погрібний О.О.

Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2006. –. 448 с.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права

§ 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості

§ 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості

§ 3. Принципи аграрного права України

§ 4. Система аграрного права України

Розділ 2. Розвиток науки аграрного права

§ 1. Поняття науки аграрного права

§ 2. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права

§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі

3.1. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні

3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад

3.3. Нові правові інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; роль юридичної науки в їх обгрунтуванні

§ 4. Представники науки аграрного права України

Розділ 3. Джерела аграрного права

§ 1. Особливості джерел аграрного права

§ 2. Конституція України — правова основа джерел аграрного права

§ 3. Закони — основні джерела аграрного права

§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права

§ 5. Локальні нормативні акти

Розділ 4. Аграрні правовідносини

§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин

§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини

§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини

Розділ 5. Суб’єкти аграрного права

§ 1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права

§ 2. Особливості правового статусу суб’єктів аграрного господарювання

§ 3. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання

Розділ 6. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК

§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі

§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК

§ 3. Правове регулювання паювання

§ 4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку

§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

§ 6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки

§ 7. Правове регулювання ринку зерна

§ 8. Правове регулювання ринку цукру

§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

Розділ 7. Державне регулювання сільського господарства

§ 1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві

§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства

§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК

Розділ 8. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій

§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

§ 2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

Розділ 9. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села

§ 1. Поняття соціального розвитку села

§ 2. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села

§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення

§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі

§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення

Розділ 10. Відповідальність за порушення аграрного законодавства

§ 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства

§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві

§ 3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

§ 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення

§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства

Розділ 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

§ 1. Поняття і склад земель сільськогосподар­ського призначення

§ 2. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання

§ 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

§ 4. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів

Розділ 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві

§ 3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві

§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві

§ 5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві

§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві

Розділ 13. Правове становище господарських товариств в АПК

§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК

§ 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств

§ 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю

§ 4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю

§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю

Розділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу

§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів

§ 2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів

§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів

§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах

§ 5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу

§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів

Розділ 15. Правове становище фермерських господарств

§ 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності

§ 3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві

§ 4. Майнові правовідносини у фермерському господарстві

§ 5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства

§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями

Розділ 16. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств

§ 1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства

§ 2. Правовий режим майна особистого селянського господарства

§ 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства

§ 4. Державна підтримка особистих селянських господарств

Розділ 17. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами

Розділ 18. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

§ 1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності

§ 2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва

§ 3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві

§ 4. Правове регулювання бджільництва

§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції

§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини

§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів

§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин

§ 9. Правове регулювання насінництва

§ 10. Правове регулювання захисту рослин

§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)

§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

§ 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві

§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві

§ 1. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві

§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання

2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції

2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції

§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства

Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції

§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

§ 3. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві

§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві

§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві

§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві

§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві

§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+