Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державне управління і політика: загальне і особливе


Державне управління і політика: загальне і особливе

Вищою, наймасштабнішою формою управління є державне управління. Державне управління. З-поміж інших форм управління суттєво вирізняється тим, що передусім забезпечує функціонування й розвиток суспільства як єдиного цілого.

Державне управління — організований процес керівництва, регулювання і контролю державних органів за розвитком галузей економіки і культури, інших сфер державного життя.

Насамперед воно має забезпечити:

  1. ефективне використання всіх видів ресурсів суспільства задля його стабільного функціонування та поступального розвитку;
  2. розроблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку;
  3. обстоювання основних прав і свобод людини, її соціальну підтримку та захист.

Управління виникає з потреб самого суспільства як складної саморегулюючої системи і супроводжує всю історію розвитку суспільства, набуваючи політичного змісту.

Оскільки управління і політика є видами діяльності людини, змістом якої є цілеспрямована зміна навколишнього світу і перетворення його в інтересах людей, то в діяльнісному вимірі управління, перш за все, означає володіння здатністю впливати на об’єкт за допомогою відповідних механізмів і важелів. Державне управління здійснюють інститути та органи державної влади. Державно-управлінська діяльність реалізується суб’єктами державного управління. Політичне управління – це використання політичного статусу для виконання владних або управлінських функцій. Владно-управлінську діяльність здійснюють суб’єкти політичного управління, які є відповідним чином легітимізовані та інституційовані.

Управління і політика як вид людської діяльності охоплюють мету, засоби, результат і сам процес; залежать від такого фактору, як людина її якостей і характеристик. Управління і політика – це особлива професійна діяльність, заснована на раціональних засадах: обгрунтованість цілей, методів і засобів здійснення; конструктивність; системність; ефективність.

Політика є різновидом управління, здійснюваного владою для вдосконалення суспільних відносин; окреслення напрямку дій чи утримування від них, створення концепції та програм практичних кроків щодо вирішення певних суспільних проблем; політика об’єктивується в державному управлінні.

Учені вважають, що «політика» є багатозначним терміном, адже пов’язана з усіма сферами суспільного життя і людської діяльності. Р. Арон дає таке визначення «політики» – це концепція, програма дій, чи то сама дія однієї людини, групи людей, уряду; за висловлюваннями Т. Дай, політика – це те, «що робить і чого не робить уряд», тобто акцент робиться на дії, діяльності – довгий ряд більш-менш послідовних дій та їх наслідки.

Політика здійснюється, як правило, політичними методами (переговори, компроміси, переконання, пошук консенсусу, висування альтернатив і т.д.), конкретний вибір яких залежить від типу політичного режиму і характеру взаємовідносин між державою і суспільством.

Державне управління по відношенню до політики в цьому плані стає чистим видом адміністративно-політичною та професійно-публічною діяльністю, що вимагає спеціального знання та спеціальної підготовки.

Державне управління є діяльність професійних державних службовців по здійсненню суспільної політики. Суб’єктом державного управління виступає держава, об’єктом – суспільство чи суспільні відносини, в які вступають люди в процесі своєї різноманітної діяльності. В ідеалі – це раціональна система, призначена для кваліфікованого ефективного виконання суспільної політики.

Державне управління як система суб’єктно-об’єктних відносин означає, що публічні правовідносини будуються за типом суб’єктно-об’єктних вертикально розташованих ієрархізованих відносин (на основі застосування формальних норм права, адміністративного підпорядкування та підзвітності).

Співвідношення політики та державного управління завжди носить конкретний характер. Воно залежить від безлічі факторів, у тому числі від рівня організації політичної влади, форм державного правління, типу політичного режиму.

Між політичним і державним управлінням є як тісний взаємозв’язок, так і суттєві відмінності. Політика значною мірою емоційна, в тому сенсі, що чутлива до громадської думки, настроям широких мас людей, їх миттєвим прагненням, схильна до впливу поточних подій, залежить від переваги тих чи інших лідерів, соціальних інтересів і т.п. Державне управління більш раціональне, тобто функціонально організовано і вирішує конкретні завдання.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+