Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Масова політична свідомість і політична культура суспільства


Масова політична свідомість і політична культура суспільства

Під політичною свідомістю розуміємо свідомість учасників політичного процесу, всіх тих сил, які борються за владу і її здійснюють. Цей вид свідомості безпосередньо зумовлений політичним буттям. Однак на нього впливають також соці­ально-економічні, національні і культурні фактори.

Суттєвою для політики є також масова свідомість. Вона покликана до життя процесом зростання маси людей, які беруть участь в історичних діях, примноженням та усклад­ненням політичних зв’язків. За своїм змістом масова свідо­мість становить сукупність ідей, уявлень, настроїв, що відображають всі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні викликати у них інтерес. Носієм її виступає маса як сукупність індивідів. Особливості масової політичної свідомості зумовлені рисами такої сукупності, зокрема тим, що це аморфне, випадкове і нестійке утворення, яке виникає на грунті і в межах певної конкретної політичної ситуації. Для масової політичної свідомості властиві розірваність, суперечливість, здатність до несподіваних швидких змін в одних випадках і закостеніння в інших.

Формування і розвиток масової політичної свідомості передбачають засвоєння кожним поколінням — у процесі його соціалізації — політичних уявлень і цінностей, які були раніше засвоєні конкретною соціальною групою, зіставлення цих цінностей та уявлень із власним досвідом, вибіркове засвоєння через цей досвід цінностей і уявлень, що поширюються через засоби масової інформації і, врешті, модифікація в самій масовій свідомості отриманих політичних установок.

Політична свідомість є активним чинником формування певної політичної культури, в якій виявляється взаємодія знань, цінностей та зразків практичної поведінки людей.

  1. по-перше, політичну культуру вважають системою цінностей соціуму та його громадян, систему політичних інститутів і відповідних способів колективної та індивідуальної політичної діяльності;
  2. по-друге, політична культура — це певна сукупність переконань, поглядів, орієнтацій та зразків поведінки.
  3. по-третє, політична культура характеризується як система переконань, ідей, уявлень, установок, моделей масової поведінки, що формувалися історично.

До найпоширеніших структурних компонентів політичної культури належать: політичні уявлення; політичні переконання; політичні традиції; політичні установки; політичні орієнтації.

Елементами змісту поняття “політична культура” є думки, почуття, оцінки більшості громадян в їхньому ставленні до такого політичного об’єкта як держава, до гілок влади, до того, ким та як приймаються політичні рішення. М. Кубаєвський вважає, що таке ставлення включає у себе три рівні: 

1) гносеологічний, коли кожен громадянин має знання про політичне життя своєї держави, структуру політичних органів;

2) аксіологічний, коли кожен громадянин позитивно чи негативно оцінює політичне життя своєї країни;

3) практичний, коли кожен громадянин активно чи пасивно бере участь у політичному житті.

До елементів змісту поняття “політична культура” належать такі національні цінності, як свобода, державність, гуманізм, справедливість, бажання захистити незалежність та економічні інтереси своєї держави. Також серед елементів змісту політичної культури важливе місце посідають ті, які сприяють формуванню і збереженню державних інституцій. Кожний державний народ має свої традиційні державні органи, які регулюють внутрішнє життя та міждержавні відносини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+