Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Предмет і поняття курсу «Прокуратура України»


Предмет і поняття курсу «Прокуратура України»

Під предметом
курсу «Прокуратура України» слід розуміти сукупність правових явищ та правовідносин,
які виникають в ході створення та функціонування системи органів прокуратури в Україні.

Елементи:

  1. нормативно-правова
    база
  2. історико-теоретичне
    підґрунтя створення та функціонування органів прокуратури
  3. порівняльно-правова
    характеристика діяльності органів прокуратури (компаративістика)

Як наукова та
навчальна дисципліна «Прокуратура України» оперує сукупністю певних понять для визначення
та розкриття змісту організації і діяльності органів прокуратури з виконання покладених
на них завдань, функцій та застосування наданих повноважень.

Одноманітне визначення
та тлумачення цих понять є необхідним теоретичним підґрунтям для належного сприйняття
навчального курсу “Прокуратура України”.

Система прокуратури — впорядкована відповідно до єдиних засад організації та діяльності сукупність
органів та установ прокуратури, які виконують взаємопов’язані завдання та функції,
спрямовані на забезпечення законності у державному управлінні.

Орган прокуратури — складова частина системи прокуратури України, організована відповідно до
адміністративно-територіального поділу України (територіальні прокуратури) або відповідно
до організаційно-структурних та правових відносин у різних сферах суспільного життя
(спеціалізовані прокуратури).

Функція прокуратури — напрямок її діяльності, обумовлений завданнями, покладеними на прокуратуру,
а також повноваженнями по їх виконанню.

Прокурорський нагляд — вид діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, наділених
повноваженнями з виявлення порушень законів, вжиття заходів до поновлення порушених
прав громадян та юридичних осіб та притягнення винних осіб до відповідальності.

Об’єкт прокурорського нагляду — сукупність юридичних та фізичних осіб, на яких розповсюджується компетенція
прокуратури.

Суб’єкт
прокурорського нагляду
— посадова особа органу прокуратури, яка діє відповідно
до своєї компетенції.

Прокурорсько-наглядові повноваження — відносини, які виникають між прокурором та юридичними і
фізичними (посадовими) особами в процесі здійснення нагляду за додержанням та виконанням
Конституції України та законів.

Компетенція прокурора — сукупність повноважень (прав, обов’язків та відповідальності) щодо виконання
покладених на нього завдань та функцій у певних сферах діяльності.

Акт прокурорського нагляду — передбачений законом правовий засіб (форма) реалізації повноважень прокурора
по виявленню порушень закону, їх усуненню та притягненню винних осіб до відповідальності.

Прокурор — посадова особа —
державний службовець, який перебуває на державній службі в органах прокуратури,
має повноваження по здійсненню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно
до встановленої компетенції.

Прокурорські працівники — прокурори, слідчі, наукові та педагогічні працівники установ прокуратури,
яким відповідно до їх посад та стажу роботи присвоєні класні чини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+