Поиск по сайту

Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія


Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія


Емпіричний рівень пізнання базується на чуттєвому. Методи емпіричного пізнання: спостереження, експеримент, аналогія. Це знання отримане за допомогою досвіду і має справу з індивідуальними властивостями об’єкту. Основою емпіричного знання є факт (подія, явище, те, що відбулося). Теоретичний рівень пізнання базується на раціональному. Методи теоретичного пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, ідеалізація, сходження від абстрактного до конкретного. Це знання отримане за допомогою розуму (логічного мислення) і має справу з загальними, необхідними, закономірними властивостями об’єкту. Теоретичне знання має справу з теорія (теоретичними законами) Теоретичний рівень пізнання включає в себе: ідея, гіпотеза, проблема, теорія. Ідея – логічна форма відображення, певні зв’язки, котрі спрямовані на їх практичне втілення. Поєднує у собі реальну дійсність, суб’єктивну мету, а також бажання її реалізувати.

Ідея виконує ряд функцій:

 • підсумовує досвід попереднього процесу пізнання;
 • синтезує знання у цілісну систему;
 • виконує роль активних евристичних принципів (дещо нове)
 • спрямовує пошук нових шляхів вирішення проблем.

Ідеї можуть бути: істинними, хибними, конкретними, абстрактними. Ідея оформлюється у вигляді проблеми. Перехід від ідеї до гіпотези – здогадання знання важлива форма розвитку науки – є формою розвитку пізнання, засобом переходу від невідомого до відомого, від незнання до знання, від неповного до повного знання.

Гіпотеза повинна відповідати ряду вимог:

 • повинна пояснювати коло явищ для аналізу яких вона визивається;
 • повинна бути простою, зрозумілою і логічною;
 • повинна бути розрахована на можливість практичного підтвердження.

Гіпотези можеть бути достовірними і недостовірними. Теорія - змістовна сис-ма знань, котра об’єдную деяку сукупність явищ та процесів на відміну від гіпотези. Теорія завжди є знанням достовірним і перевіреним практикою.

Наукова теорія виконує 2 основні функції:

 1. систематизація знань;
 2. відкриття шляхів до пошуку нових знань.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1687
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация