Поиск по сайту

Закони України та підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення


Закони України та підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення


За час самостійності України Верховною Радою України було прийнято низку законів, спрямованих на регулювання соціального забезпечення. Це зокрема, Закони:

1. «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.

Цей закон є основоположним актом у сфері пенсійного забезпе­чення, який гарантує всім непрацездатним громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які на закон них підставах мешкають в Україні, право на матеріальне забезпе­чення за рахунок коштів Пенсійного фонду, Державного та місце­вих бюджетів шляхом надання трудових і соціальних пенсій;

2. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. - визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визна­чення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту по­терпілого населення. Законом передбачені компенсації та пільги, для всіх громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи, відповідно до встановлених категорій. Серед встановле­них пільг значне місце займають пільги в сфері соціального забез­печення, в тому числі пенсійного забезпечення;

3. «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб на­чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. - визначає умови, норми і порядок пенсійного за­безпечення громадян України і військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб началь­ницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законо­давства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Ук­раїною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких грома­дян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою Ук­раїни, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

4. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. (В редакції Закону від 01.01.2016 р.) - відповідно до Кон­ституції України встановлює гарантований державою рівень ма­теріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомо­ги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населен­ня. Відповідно до цього Закону призначаються такі види держав­ної допомоги сім'ям з дітьми:

 • допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • допо­мога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 • допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

5. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис­ту» від 22 жовтня 1993 р. - визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпе­чення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:

 • створення належних умов для підтримання здоров'я та актив­ного довголіття;
 • організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення матеріально технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;
 • виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни;
 • надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі тру­дової діяльності відповідно до професійної підготовки і з ура­хуванням стану здоров'я;

6. «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. -визначає основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян похилого віку і спрямований на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпе­чення їх активного довголіття. Закон гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку рівні з іншими громадянами можли­вості в економічній, соціальній, політичній сферах, сприятливі умови для повноцінного способу життя. Держава гарантує кожно­му ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги шляхом:

 • реалізації права на працю відповідно до професійної підготов­ки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров'я;
 • забезпечення пенсіями і допомогами;
 • надання житла;
 • створення умов для підтримання здоров'я і активного дов­голіття відповідно до сучасних досягнень науки;
 • організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних спеціалістів.

Кабінет Міністрів України, місцеві органи державної викопав-чої влади і місцевого та регіонального самоврядування зобов'язані розробляти і здійснювати цільові державні галузеві та регіональні програми соціального захисту громадян похилого віку;

7. «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»  від 1 червня 2000 р. - визначає основні засади державної політики щодо громадян, які мають значні заслуги у сфері державної, гро­мадської або господарської діяльності, досягнення у галузі на­уки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо. Закон передбачає встановлення таким особам пенсій за особливі заслуги перед Україною, а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей;

8. «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 1 червня 2000 р. - спрямований на реалізацію консти­туційних гарантій права громадян на соціальний захист - забезпе­чення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям;

9. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалїдам» від 16 листопада 2000 р. - відповідно до Консти­туції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджет України та їх соціальну захищеність шляхом встановлен­ня державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мініму­му;

10. «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. - визначає правові, економічні та організаційні засади не­державного пенсійного забезпечення в Україні та регулює пра­вовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

11. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. - визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій,надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджет­них та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахова­ним особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

До джерел права соціального забезпечення слід віднести і ок­ремі постанови Верховної Ради України. Насамперед це постанови, спрямовані на підвищення розміру пенсій і соціальних виплат та на погашення заборгованості з їх виплат. Наприклад, постанова від 29 квітня 1992 р. «Про підвищення соціальних гарантій для насе­лення», постанови від 1 червня 1993 р. та від 27 серпня 1993 р.», «Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсій за віком » постанова від 20 жовтня 1994 р., «Про підвищен­ня заробітної плати, пенсій, та соціальних виплат», постанова від 23 січня 1996 року «Про погашення заборгованості Державного бю­джету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню», постанова від 2 червня 1998 року «Про деякі заходи щодо забезпе­чення погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, сти­пендій, пенсій, інших соціальних виплатах населенню» та інші. За період незалежності Верховною Радою України було прийнято низку постанов, безпосередньо спрямованих на забезпечення соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту непрацез­датного та малозабезпеченого населення України. Це, зокрема, по­станова від 9 червня 1995 року «Про деякі державні соціальні га­рантії малозабезпеченим громадянам», постанова від 19 вересня 1995 року «Про звернення пенсіонерів, ветеранів війни та праці», постанова бід 25 березня 1996 р.»Про величину вартості межі ма-лозабезпеченості», від 3 грудня 1998 р. «Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів», від 5 травня 1999 ро­ку «Про рекомендації парламентських слухань щодо невідкладних заходів по виконанню законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і шляхи його удосконалення» та інші. Серед джерел права соціального забезпечення важливе місце посідає постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 p., якою схвалено Концепцію соціального забезпечення населення Ук­раїни.

Другим після законів видом нормативних актів за своєю важ­ливістю вважаються Укази Президента України. Одним із перших указів у цій сфері був Указ Президента України від 27 грудня 1991 р. «Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін», яким вперше після прийняття Закону «Про пенсійне забезпе­чення» від 5 листопада 1991 р. було збільшено розмір державних пенсій, призначених до 1 січня 1992 р., на 100 %.

Указом Президента України від 21 серпня 1993 р. № 352 «Про невідкладні заходи щодо посилення соціального захисту військово­службовців та членів їх сімей» було передбачене розроблення про­ектів законів України про внесення змін і доповнень до Закону Ук­раїни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу ор­ганів внутрішніх справ», передбачивши в них передусім захист військовослужбовців з числа офіцерів запасу та офіцерів у відставці., а також проекту Державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас у зв'язку зі скороченням Збройних Сил України та за станом здо­ров'я, передбачивши у ньому, зокрема, вирішення питання щодо створення центрів професійної підготовки та перепідготовки кадрів га джерел їх фінансування.

Указом від 4 липня 1994 року № 355/94 «Про статус ветеранів військової служби, гарантії їх соціального захисту» з метою заохо­чення довгострокової сумлінної служби, посилення соціального за­хисту військовослужбовців військових формувань, створених відповідно до законодавства України, були визначені категорії військовослужбовців, що визнаються ветеранами військової служ­би, а також встановлені їм пільги, що надаються після звільнення з військової служби.

Указом від 1 жовтня 1994 року № 563 «Про адресну допомогу малозабезпеченим громадянам на осінньо-зимовий період 1994-1995 років» було передбачене надання одноразової грошової допо­моги малозабезпеченим непрацездатним одиноким громадянам, се­редньомісячний доход яких не перевищував 404 тисячі карбованців.

Аналогічним Указом від 20 жовтня 1995 р. № 994 «Про адрес­ну допомогу малозабезпеченим громадянам на осінньо-зимовий період 1995-1996 років» було передбачене надання одноразової гро­шової допомоги непрацюючим одиноким громадянам, пенсії яким призначені органами соціального захисту населення відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» га «Про пенсійне за­безпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ».


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация