Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні етапи соціально-політичного дослідження


Основні етапи соціально-політичного дослідження: збір первинних даних, зведення
і групування даних, розрахунок узагальнювальних показників і індексів. Алгоритми
обробки первинних даних

Етап збору первинної інформації.
Це зібрані в різній формі неузагальнені відомості — записи дослідника, виписки з
документів, окремі відповіді опитуваних осіб і т. д.

Етап підготовки і обробки інформації.
Як правило, зібрана на першому етапі інформація підлягає перевірці й упорядкуванню,
особливо з точки зору точності, повноти і якості заповнення методичних документів,
відповідності вибірки розрахованим параметрам. На цьому етапі математики — програмісти
готують одержану інформацію до обробки на ЕОМ, складають програми обробки, здійснюється
обробка на ЕОМ. Якщо збір інформації проходив на невеликому масиві і з використанням
незначного за обсягом інструментарію, то обробка інформації здійснюється механічно.

Аналіз інформації і підготовка підсумкових
документів (або заключний етап). Методологією аналізу слугує програма дослідження,
яка була складена на підготовчому етапі. В ході аналізу робляться висновки відносно
сформульованих гіпотез, виявляються соціальні зв’язки, тенденції, протиріччя, нові
соціальні проблеми, здійснюється підготовка наукового звіту за підсумками дослідження,
формулюються висновки і рекомендації щодо розв’язання проблеми, вивченню якій й
було присвячено дослідження.

Етапи дослідження, як правило, відображаються
в програмі дослідження і робочому плані. У межах кожного з названих етапів можуть
бути виділені свої послідовні фази – проміжні етапи, але суть справи від цього не
змінюється.

Обробка первинної соціологічної
інформації може здійснюватися вручну, за допомогою засобів малої механізації, з
використанням комп’ютерної техніки. Основні етапи обробки первинної інформації наступні.

Перший етап. Розробляються логічна
схема обробки та аналізу одержуваних даних. У ході цього етапу встановлюються форми
документів для збору інформації, методи її кодування для ручної та машинної обробки,
методи контролю даних і усунення помилок. Визначаються порядок та методи обробки
даних, алгоритм розрахунків, розробляються система аналізу отриманих у ході обробки
даних, основні напрямки аналізу.

Другий етап. У разі обробки даних
комп’ютерними методами здійснюється розробка математичного забезпечення, з’ясовується,
які необхідні програми для обробки матеріалів дослідження, іноді розробляється нове
програмне забезпечення.

Третій етап. Підготовка даних первинної
соціологічної інформації до обробки. Робота ця дуже трудомістка. Так, при обробці
даних анкетування відкриті питання анкет «закривають» – класифікують за певними
ознаками, систематизують і кодують відповідно до класифікації. Здійснюють перевірку
анкет на якість заповнення.

Ця перевірка включає три моменти:

– На повноту заповнення (відповідь
може бути відсутнім через небажання респондента відповідати, нерозуміння ним питання,
недбалості в заповненні анкети). При неможливості усунути помилку окремі питання
або вся анкета вилучається з обробки. Часто встановлюють «критерій повноти заповнення»,
наприклад, відсоток незаповнених питань анкети, при перевищенні якого вона буде
вилучена з обробки. У разі великого вилучення, що ставить під сумнів репрезентативність
вибірки, можливе виникнення необхідності додаткового збору вихідних даних;

– На надійність (визначається відхилення
від репрезентативної вибірки, за допомогою контрольних і фільтруючих питань перевіряється
якість інформації, усуваються суперечливі відповіді, навмисне недостовірні, фільтруються
відповіді або анкети осіб, некомпетентних в досліджуваних питаннях т.д.);

– На технологічність (зручність
обробки) Усі відповіді необхідно привести до виду, що дає можливість легко перенести
інформацію на машинний носій для обробки. З анкет прибирають всі позначки, які можна
трактувати неоднозначно, номера (шифри) обраних відповідей чітко обводяться ручкою.

Далі підраховують всі документи,
що входять в оброблюваний масив інформації, кожному присвоюється порядковий номер.
Інформація кодується, тобто категоріям документа присвоюються умовні позначення
(шифр, код). Якщо всі питання анкети закриті, кодування може здійснюватися в ході
її розробки. При наявності напівзакритих і відкритих питань кодувати інформацію
можливо тільки після їх «закриття». Закодовану інформацію переносять на машинні
носії, контролюють якість перенесення і усувають помилки.

Четвертий етап. Обробка інформації
(розрахунок середніх величин, встановлення кореляційних зв’язків, складання угруповань,
таблиць, графіків і ін.)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+