Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників

Джерела статистичного аналізу політико-демографічних показників

Джерела статистичних даних про населення

Інформаційна база демографічної
статистики охоплює сукупність джерел даних про населення. Серед них виділяються
перепис, вибіркові обстеження, поточний облік, регістри і автоматизовані банки даних,
анамнестичні обстеження.

Перепис населення – це спеціальне науково організоване обстеження в цілях отримання
інформації про чисельність і склад населення. Його велике значення полягає в тому,
що це найважливіший державний захід для забезпечення процесу управління, а також
необхідна статистична операція для пізнання закономірностей демографічного розвитку
суспільства.

Перепис як джерело відомостей про
населення дозволяє отримати досить точні і докладні дані про чисельність і склад
людського суспільства. Однак він носять моментний характер, проводиться один раз
на кілька років і потребує значних матеріальних, трудових і фінансових витрат.

Вибіркове обстеження – це така форма організації спостереження, при якій реєстрації
підлягає не все населення, а лише його певна і строго встановлена частина. Воно
може проводитися як складовий елемент перепису населення або незалежно від нього
і вирішувати свої конкретні завдання відповідно до програми спостереження.

Поточний облік населення – це державна система постійного спостереження за природним
і міграційним рухом суспільства. Він грунтується на трьох принципах: загальності,
безперервності та обов’язковості реєстрації демографічних подій. Поточний облік
природного руху населення охоплює реєстрацію народжень, смертей, шлюбів і розлучень,
яка здійснюється відділами РАГС (реєстрація актів цивільного стану). Поточний облік
міграційного руху населення включає в себе реєстрацію територіальних переміщень
жителів (прибуття та вибуття).

Регістри – це спеціально організована система індивідуальних карток
для запису інформації про населення, що постійно проживає на даній території.

Історично вони виникли в паперовому
варіанті і набули найбільшого поширення в скандинавських країнах. Будуються регістри
за такими принципами: персоніфікація обліку (збір відомостей про кожну людину),
безперервний характер спостереження, обов’язковість для населення, дотримання конфіденційності
інформації.

Чітке ведення регістрів дозволяє
здійснювати постійне спостереження за населенням і отримувати найдокладніші дані
в хронологічному порядку. Однак ведення паперових регістрів пов’язане з цілою низкою
труднощів: вони дуже громіздкі, що розходиться з сучасними вимогами компактності;
трудомісткі для ведення (особливо в плані внесення змін) і тому трансформувалися
в електронний варіант.

Автоматизований банк (регістр) даних – це система
збору, обробки та зберігання даних про населення за допомогою комп’ютерів. Автоматизований
банк даних має перед паперовими регістрами суттєві переваги. По-перше, комп’ютер
володіє необмеженим обсягом пам’яті. По-друге, з’являється можливість компактного
зберігання інформації на машинних носіях (диски, флешки і т.п.). По-третє, усувається
дублювання відомостей. По-четверте, спрощується процес пошуку даних і внесення змін.
По-п’яте, виникають умови для комбінованої розробки демографічної інформації.

Анамнестичне обстеження – це особливе джерело відомостей про населення, сутність
якого полягає в опитуванні людей про події та факти, що відбулися в далекому минулому.
При цьому дані записуються зі слів опитуваних на основі спогадів. При проведенні
анамнестичних обстежень вкрай важливо враховувати вік опитуваних, лаг часу між датою
події минулого і датою опитування, а також представництво вибіркової сукупності.

Цінність анамнестичного методу полягає
в можливості отримання даних, які не можна почерпнути з інших джерел. При цьому
виникають умови для реального відновлення хронологічної послідовності історичних
подій.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+