Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика функцій права


3. Характеристика функцій права

Активна роль права в житті суспільства та його соціальне призначення
виражаються в його функціях.

Функції права — основні напрямки правового впливу на суспільні
відносини з метою їхнього упорядкування.

Функції права можуть поділятись
на види залежно від того, які основні завдання вони вирішують. Найбільш розповсюдженим
є розподіл функцій права на загальносоціальні і спеціально-юридичні.

Загальносоціальні функції права
— це напрямки взаємодії права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту.

В свою чергу загальносоціальні
функції поділяються:

 • інформаційна (комунікативна) – право інформує людей про волю законодавця;
 • орієнтаційна – право орієнтує людей на позитивні правові установки, правомірну
  поведінку;
 • гносеологічна (пізнавальна) – право саме виступає як джерело пізнання зафіксованих
  у ньому закономірностей розвитку суспільства, основних культурних надбань, програмних
  цілей;
 • гуманістична – право охороняє і захищає права людства, народу, людини;
 • організаторсько-управлінська – право допомагає організувати загальні зусилля
  людей для досягнення загальнолюдських ідеалів;
 • виховна – це функція виховання поваги до права та загальноправового впливу на
  духовну сферу життя суспільства.

Спеціально-юридичні функції права
— це напрямки власне правового впливу на суспільні відносини. У цьому випадку виділяють
регулятивну і охоронну функції права.

Регулятивна функція спрямована
на забезпечення чіткої організації суспільних відносин, їх функціонування і розвиток
відповідно до потреб суспільного прогресу. Ця функція об’єктом свого впливу має
нормальні, позитивні, корисні суспільні відносини, які право впорядковує шляхом:

1) закріплення сталих, розвинутих
відносин в нормативних актах, у такий спосіб гарантуючи їх недоторканність (статична
функція). Правові норми надають обов’язкову юридичну форму тим відносинам, які складають
основу нормального функціонування суспільства. Зокрема, в нормах права здобувають
закріплення порядок створення, компетенція органів держави, права, свободи і обов’язки
громадян.

2) заохочення, стимулювання розвитку
тих суспільних відносин, що, відображаючи певні соціальні цінності, знаходяться
на етапі свого становлення (динамічна функція). Правові норми забезпечують високу
ступінь свободи і організованості суспільних відносин, їх постійне удосконалення
та розвиток. Такий вплив права проявляється в безпосередньому регулюванні організації
суспільних відносин в соціальній, економічній, політичній та інших сферах. Внаслідок
правового регулювання встановлюється найбільш оптимальний порядок суспільних відносин,
який відповідає інтересам всього населення країни. В праві закладені можливості
зміни і вдосконалення існуючих відносин, а також можливість сприяти створенню нових
суспільних відносин, потреба в яких виникає на кожному конкретному етапі суспільного
розвитку (наприклад, закріплення в законодавчих актах різноманітних форм власності
в період переходу від тоталітарної до демократичної правової держави).

Охоронна функція спрямована на
захист позитивних суспільних відносин шляхом усунення соціальне шкідливих і небезпечних
діянь людей і їх об’єднань, відновлення порушених прав суб’єктів.

Охоронний вплив права знаходить
свій вираз в наступному:

 • у визначенні заборон на здійснення протиправних діянь;
 • у встановленні
  юридичних санкцій за вчинення зазначених діянь в безпосередньому застосуванні юридичних
  санкцій, до осіб, які вчинили правопорушення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+