Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття механізму правового регулювання


4. Поняття
механізму правового регулювання. Види і характеристика елементів механізму правового
регулювання

Механізм правового регулювання це узята в єдності система правових засобів,
способів, форм, за допомогою яких здійснюється результативне врегулювання суспільних
відносин, задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється і забезпечується
правопорядок («належне» у праві стає «сущим»)
.

Основні ознаки механізму правового регулювання такі:

є складовою частиною механізму соціального регулювання. Його правова діяльність
супроводжується політичним, економічним, етичним та іншими сферами механізму соціального
регулювання, переплітається з ними;

будучи категорією
широкою за обсягом, збирає воєдино всі явища правової дійсності:

 • засоби
  (норми права, суб’єктивні права і юридичні обов’язки, правозастосовні акти (акти
  застосування норм права);
 • способи
  (дозвіл, зобов’язання, заборона);
 • форми
  (використання, виконання, додержання, застосування);

становить систему
правових засобів, способів, форм,
що перебувають у взаємозв’язку і взаємодії.Кожна частина механізму правового регулювання знаходиться на своєму місці (як
механізм годинника), виконує специфічні функції. Якість виконуваних ними функцій
впливає на роботу інших частин і на результат функціонування механізму в цілому;

є динамічною частиною
правової системи суспільства.
Його рух виражається у стадіях правового регулювання,
яким відповідають свої механізми дії. Як і правова система суспільства, механізм
правового регулювання являє собою цілісність правової дійсності, визначається закономірностями
еволюції суспільства, рівнем розвиненості економіки, культури. Його призначення
полягає в приведенні в дію необхідних елементів правової системи суспільства, забезпеченні
їх «роботи». Від механізму залежать ефективність правового регулювання, відповідність
поведінки учасників правових відносин розпорядженням норм права, їх рух до задоволення
своїх інтересів;

результатом його
діяльності є встановлення правопорядку в суспільстві.

Механізм правового регулювання складають елементищо є обов’язковими на окремих
його стадіях.

Отже, до основних елементів механізму правового регулювання слід відносити:

1. Норма права в механізмі правового регулювання.

Норма права – це первинний елемент і нормативна основа
механізму правового регулювання. Норма права являє собою загальне обов’язкове правило
(модель) поведінки, яке встановлює для суб’єкта як можливий варіант поведінки –
суб’єктивні юридичні права, так і необхідний варіант поведінки – суб’єктивні юридичні
обов’язки або заборони. Специфічна функція норм права полягає в нормативній регламентації
суспільних відносин. Це означає, що за допомогою норм права програмуються певні
відносини і вся сукупність юридичних засобів, що використовуються для здійснення
державної волі. Безпосереднім фактором виникнення норм права є правотворча діяльність
держави.

Специфічне завдання
норми права в механізмі правового регулювання полягає в тому, щоб:

– визначити
загальне коло людей, на які вона поширює свою дію;

встановити зміст
суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а також об’єкти правовідносин;

визначити обставини,
в яких особа повинна керуватися цим правилом поведінки;

розкрити саме правило
поведінки вказівкою на права і обов’язки учасників відносин, що регулюються, характер
їх зв’язку між собою, а також державно-примусові заходи, що застосовуються до осіб
у разі невиконання ними юридичних обов’язків.

Норма права набуває
зовнішнього вираження в нормативно-правовому
акті,
який забезпечує її дієвість.

Нормативно-правові
акти обслуговують нормативну основу механізму правового регулювання. Функції нормативно-правових
актів полягають головним чином у тому, щоб вводити в правову систему нові норми
права, забезпечити їх зміну або скасування, підвищити ефективність їх дії.

До нормативно-правових актів (законів, підзаконних
актів) приєднуються акти тлумачення норм права (інтерпретаційні акти). Дані акти є засобом,
що забезпечує однакове розуміння і застосування чинних норм права. Чіткість і ефективність
механізму правового регулювання залежать від правильного тлумачення норм права.

2. Юридичні факти в механізмі правового регулювання.

Особлива роль юридичних фактів в механізмі
правового регулювання обумовлена тим, що в них виражається специфіка методу правового
регулювання, яка властива певній галузі права.

3. Правовідносини в механізмі правового регулювання.

За допомогою
правовідносин відбувається індивідуалізація положень відповідної норми права, конкретизуються
суб’єктивні права і юридичні обов’язки певних суб’єктів, їх повноваження та міра
можливої юридичної відповідальності за неправомірні дії.

{lang_content_nav} прав, обов’язків, повноважень
і відповідальності (а звідси й особливості правовідносин) багато в чому залежать
від характеру регулюючого впливу норм права, в результаті якого складаються різні
види правовідносин – регулятивні чи охоронні, активні чи пасивні.

Отже, правовідносини в механізмі правового регулювання
відповідають за переведення загальних приписів норм права в суб’єктивні права і
юридичні обов’язки, визначають повноваження та міру юридичної відповідальності для
конкретних осіб, сприяють реалізації їх волі, та задоволенню інтересів суб’єктів.

При цьому центром загальних юридичних зв’язків,
що складають основу правовідносин, є правовий статус особи.

Акти безпосередньої реалізації
прав і обов’язків у механізмі правового
регулювання.

Акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків
– це фактична поведінка суб’єктів права пов’язана зі здійсненням (реалізацією) своїх
прав і обов’язків.

Така
реалізація може здійснюватись двома способами:

 1. активний – вчинення дій, що дозволяються чи до яких
  зобов’язують (використання суб’єктивних прав або виконання юридичних обов’язків.
  Наприклад, брати участь у виборах органів влади або сплачувати податки);
 2. пасивний – утримання від заборонених
  дій (додержання заборон. Наприклад, норми кримінального права реалізуються тоді,
  коли громадяни не вчиняють протиправних дій).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+