Пошук по сайту

Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення

Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві та праві, та які сприяють здійсненню правосуддя у цивільних справах.

Ознаками засади (принципу) є:

 • включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст;
 • така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно-правових актах;
 • повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості;
 • повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу;
 • визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не є засадою (принципом);
 • характеризуються значною стійкістю та стабільністю;
 • не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
 • не можуть бути положення, які дублюють інші засади (принципи) або які з них виходять.

Значення засад (принципів) цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і загальна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів.

Засади (принципи) цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою і в сукупності становлять систему. Кожна засада (принцип) системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства: дія однієї засади (принципу) обумовлює дію інших. Кожна  засада (принцип) не може існувати окремо від засад (принципів) системи, а тільки у взаємодії з ними. Зміст одних засад (принципів) розкривається з урахуванням змісту інших. Кількісний склад системи  засад (принципів) цивільного процесуального права нормативно не закріплений і в науці цивільного процесу визначається по-різному.

Засади (принципи) цивільного процесуального права здобувають обов'язкову силу тільки після закріплення в цивільному процесуальному законодавстві й у результаті правозастосовчої практики, тому що ідеї, що не одержали закріплення в законі, як вже зазначалось залишаються усього лише засадами правосвідомості, науковими висновками, елементами правової ідеології. Засади (принципи) цивільного процесуального права є за своєю природою тими головними підвалинами галузі права (цивільного процесуального), які визначають направленість регулювання відносин, що складають предмет цивільно-процесуального регулювання.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 515
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?