Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення

Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві та праві, та які сприяють здійсненню правосуддя у цивільних справах.

Ознаками засади (принципу) є:

 • включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст;
 • така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно-правових актах;
 • повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості;
 • повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу;
 • визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не є засадою (принципом);
 • характеризуються значною стійкістю та стабільністю;
 • не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог;
 • не можуть бути положення, які дублюють інші засади (принципи) або які з них виходять.

Значення засад (принципів) цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і загальна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів.

Засади (принципи) цивільного процесуального права тісно пов'язані між собою і в сукупності становлять систему. Кожна засада (принцип) системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства: дія однієї засади (принципу) обумовлює дію інших. Кожна  засада (принцип) не може існувати окремо від засад (принципів) системи, а тільки у взаємодії з ними. Зміст одних засад (принципів) розкривається з урахуванням змісту інших. Кількісний склад системи  засад (принципів) цивільного процесуального права нормативно не закріплений і в науці цивільного процесу визначається по-різному.

Засади (принципи) цивільного процесуального права здобувають обов'язкову силу тільки після закріплення в цивільному процесуальному законодавстві й у результаті правозастосовчої практики, тому що ідеї, що не одержали закріплення в законі, як вже зазначалось залишаються усього лише засадами правосвідомості, науковими висновками, елементами правової ідеології. Засади (принципи) цивільного процесуального права є за своєю природою тими головними підвалинами галузі права (цивільного процесуального), які визначають направленість регулювання відносин, що складають предмет цивільно-процесуального регулювання.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4342
2  
Всього коментарів 10
1  
Користувачів 62
Наші партнери
Оновлення new
 • Процесуальні права та обов’язки сторін
 • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
 • Сторони у цивільному процесі
 • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
 • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
 • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
 • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
 • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
 • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?