Естетичне виховання у цілісному навчально-виховному процесі


Естетичне виховання у цілісному навчально-виховному процесі. Сутність задачі та функції естетичного виховання. Критерії естетичної вихованості


Естетичне виховання - це цілеспрямований процес формування в учнів здатності сприймати, відчувати, оцінювати естетичні явища в житті, природі, мистецтві, посильно створювати прекрасне, жити і творити «за законами краси».

Предметом естетичного вихованки є естетичне ставлення до навколишньої дійсності: праці, природи, мистецтва, поведінки тощо.

Естетичне виховання включає в себе естетичний розвиток дитини організований процес формування естетичного сприймання, емоційного переживання, образного мислення, естетичних потреб. Естетичний розвиток учнів здійснюється за допомогою системи естетичного виховання. Основою цієї системи є вплив засобами мистецтва, на ґрунті якого здійснюється художнє виховання школярів. У свою чергу художнє виховання як органічна частина естетичного виховання - це цілеспрямований процес формування в учнів ставлення до мистецтва та художньо-творчої діяльності.

Специфіка естетичного виховання полягає в тому, що воно насамперед спрямоване на розвиток та збагачення емоційно-чуттєвої сфери дитини.

Учням потрібно прищеплювати любо до прекрасного в природі, творах мистецтва, формувати в них уміння спостерігати, розуміти й оцінювати прекрасне у вчинках людей (мужність, скромність, чуйність, доброта, чесність тощо), розвивати інтерес до творчої діяльності, бажання брати участь в інсценівках, у хоровому співі, танцях, організації виставок, концертів тощо.

Завдання естетичного виховання полягає не лише в тому, щоб сформувати в учнів певну інтелектуальну та емоційну чуйність щодо об'єктів естетичного сприймання та надати їм низку відповідних навичок, але й у тому, щоб виховати в них певні естетичні потреби. На момент закінчення школи в учнів має бути сформована потреба читати художню літературу, відвідувати музеї, кінотеатри, театри, слухати музику, насолоджуватися красою природи..., бути завжди охайними, просто й красиво одягненим.

Естетичне виховання тісно пов'язується з розумовим, моральним, фізичним, трудовим вихованням і виконує пізнавальну, корекційно-розвиткову та виховну функції.

Пізнавальна функція естетичного виховання полягає у формуванні активізації і спеціальній спрямованості інтелектуальної діяльності учнів на оволодіння елементарними художньо-естетичними знаннями та уміннями: осягати замисел, закладений автором у творі мистецтва, вичленовувати в змісті художнього твору суттєві ознаки, розуміти значення основних засобів виразності, встановлювати логічні зв'язки між формою і змістом художнього образу, порівнювати твори мистецтва.

Корекцїйно-розвиткова функція естетичного виховання передбачає використання його засобів з метою удосконалення вищих психічних функцій, вироблення їх усвідомленості та довільності. Функція включає відпрацювання й корекцію довільної уваги, образної та логічної пам'яті, інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфери особистості.

Виховна функція реалізується через усвідомлене сприймання дійсності й мистецтва та формування морально-естетичного ставлення до них на основі переживання почуття прекрасного. Натхнуте розумом, це почуття набуває більшого впливу на свідомість та поведінку школярів, підштовхує до побудови власного життя за законами краси, викликає неприйняття всього негарного, потворного, негативного в житті.

Естетична вихованість людини немислима без розвиненого художнього смаку, здатності відчуття і оцінки досконалості або недосконалості, єдності чи протилежності змісту і форми в мистецтві і житті. Важливою ознакою естетичної вихованості є сформоване вміння милуватися красою, досконалими явищами в мистецтві і житті. Нерідко діти в картинних галереях і на виставках побіжно переглядають картини, записують у блокнотах імена художників, короткий зміст твору, швидко переходячи від одного полотна до іншого. Ніщо не викликає їх здивування, не змушує зупинитися, помилуватися і насолодитися естетичним почуттям. Побіжне знайомство з шедеврами живопису, музики, літератури, кіно виключає зі спілкування з мистецтвом головний елемент естетичного ставлення - милування.

Естетична вихованість характеризується здатністю до глибокого переживання естетичних почуттів. Виникнення у дитини піднесених переживань і духовної насолоди при зустрічі з прекрасним; почуття відрази від зіткнення з потворним; почуття гумору, іронії, сарказму від спілкування з комічним; почуттів гніву, страху, жаху, жалю, породжуваних трагічним, все це ознаки її справжньої естетичної розвиненості і вихованості.


Статистика
3  
Всього матеріалів 4345
0  
Всього коментарів 10
0  
Користувачів 62
Наші партнери
Оновлення new
  • Треті особи в судовому процесі: поняття, ознаки, види
  • Треті особи — це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та
  • Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача
  • Суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного
  • Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
  • В окремих випадках при розгляді та вирішенні справи можуть на боці позивача або відповідача приймати участь декілька осіб, утворюватися множинність,
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?