Доступ до екологічної інформації


Доступ до екологічної інформації


Право на доступ до екологічної інформації можна роз­глядати як право і необхідність людини (громадянина) бути достат­ньо поінформованою про можливі загрози та наслідки, зумовлені ста­ном навколишнього середовища для здійснення свідомого вибору своєї поведінки.

Специфіку цього права на інформацію визначено в ч. 2. ст. 50 Кон­ституції України, вона є частиною закріпленого нормами цієї статті права на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Право на цей вид інформації, за ч. 2 ст. 50 Конституції, складаєть­ся з трьох елементів:

1) це право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) це право поширювати таку інформацію;

3) норма, за якою така інформація ніким не може бути засекре­чена.

Специфікою права на екологічну інформацію, за якою вона від­різняє його від загальних інформаційних прав, є саме третій елемент, який виключається за звичайних умов введення обмежень щодо цієї інформації.

У міжнародних актах право на отримання екологічної інформації, зокрема, передбачено Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Безпосередньо питання доступу до екологічної інформації регу­люються ст. 4 цієї Конвенції. У ній зазначено, що держав­ні органи сторін-учасниць у відповідь на запит про надання еколо­гічної інформації повинні надавати громадськості таку інформацію в рамках національного законодавства, включаючи, при необхіднос­ті і можливості, копії фактичних документів, які містять або охоплю­ють таку інформацію.

В наданні екологічної інформації може бути відмовле­но, якщо надання такої інформації може негативно вплинути на: кон­фіденційність діяльності державних органів, міжнародні стосунки, на­ціональну оборот або державну безпеку, відправлення правосуддя, конфіденційність комерційної та промислової інформації, права ін­телектуальної власності, конфіденційність особистих даних, інтере­си третьої сторони, яка надала інформацію; навколишнє середовище.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 10
0  
Користувачів 69
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?