Пошук по сайту

Правове регулювання використання радіочастот


Правове регулювання використання радіочастот. Адміністрація звязку та радіочастот


Одним із важливих аспектів регулювання діяльності засобів те­лекомунікації та електронних засобів масової інформації є розподіл і присвоєння радіочастот та контроль за використанням радіочастот­ного ресурсу.

Згідно зі ст. 1 Закону "Про радіочастотний ресурс України", радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра, при­датна для передавання та приймання електромагнітної енергії раді­оелектронними засобами, яку можна використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнарод­ного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Надання права на користування радіочастотним ресурсом реалі­зується за допомогою триступеневої процедури.

На першому етапі здійснюється розподіл смуг радіочастот, тоб­то регламентування відповідним записом у Національній таблиці роз­поділу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи кількома радіослужбами.

На другому, відповідно до розподілу смуг радіочастот, здійсню­ється виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Нарешті, третім етапом є присвоєння смуг та номіналів радіочас­тот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засо­бів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номі­налів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, пара­метрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелек­тронного засобу.

Згідно зі ст. 5 Закону "Про радіочастотний ресурс України", всі користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на дві категорії: спеціальні користувачі та загальні користувачі.

До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать:

- підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служ­би безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформа­ції України, Міністерства внутрішніх справ України та ін.;

Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової систе­ми організації повітряного руху України та забезпечення по­льотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Дер­жавною спеціальною службою транспорту.

Всі інші користувачі радіочастотного ресурсу належать до катего­рії загальних користувачів, які поділяються на три групи:

суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих ра­діоелектронних засобів:

технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізич­ні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

За використання радіочастотного ресурсу стягується плата, яка розраховується відповідно до ставок, затверджених Кабінетом Мі­ністрів України.

Органами, що безпосередньо здійснюють управління та контроль за користуванням радіочастотним ресурсом України, є:

Генеральний штаб Збройних Сил України, який здійснює ви­ділення радіочастот, надання дозволів на користування раді­очастотним ресурсом та контроль за дотриманням законодав­ства в цій галузі спеціальними користувачами;

Національна комісія з питань регулювання звязку (НКРЗ). Державна інспекція зв’язку (ДІЗ) та Український державний центр радіочастот (УДЦР), які виконують функції щодо ви­ділення радіочастот, ліцензування та контролю за діяльністю загальних користувачів.

Основними нормативно-правовими актами, що безпосередньо ви­значають розподіл радіочастотного ресурсу, є Національна таблиця розподілу радіочастот та План використання радіочастотного ресур­су України.

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?