Правове регулювання використання радіочастот


Правове регулювання використання радіочастот. Адміністрація звязку та радіочастот


Одним із важливих аспектів регулювання діяльності засобів те­лекомунікації та електронних засобів масової інформації є розподіл і присвоєння радіочастот та контроль за використанням радіочастот­ного ресурсу.

Згідно зі ст. 1 Закону "Про радіочастотний ресурс України", радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра, при­датна для передавання та приймання електромагнітної енергії раді­оелектронними засобами, яку можна використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнарод­ного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Надання права на користування радіочастотним ресурсом реалі­зується за допомогою триступеневої процедури.

На першому етапі здійснюється розподіл смуг радіочастот, тоб­то регламентування відповідним записом у Національній таблиці роз­поділу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи кількома радіослужбами.

На другому, відповідно до розподілу смуг радіочастот, здійсню­ється виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Нарешті, третім етапом є присвоєння смуг та номіналів радіочас­тот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засо­бів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номі­налів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, пара­метрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелек­тронного засобу.

Згідно зі ст. 5 Закону "Про радіочастотний ресурс України", всі користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на дві категорії: спеціальні користувачі та загальні користувачі.

До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать:

- підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служ­би безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформа­ції України, Міністерства внутрішніх справ України та ін.;

Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової систе­ми організації повітряного руху України та забезпечення по­льотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Дер­жавною спеціальною службою транспорту.

Всі інші користувачі радіочастотного ресурсу належать до катего­рії загальних користувачів, які поділяються на три групи:

суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих ра­діоелектронних засобів:

технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізич­ні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

За використання радіочастотного ресурсу стягується плата, яка розраховується відповідно до ставок, затверджених Кабінетом Мі­ністрів України.

Органами, що безпосередньо здійснюють управління та контроль за користуванням радіочастотним ресурсом України, є:

Генеральний штаб Збройних Сил України, який здійснює ви­ділення радіочастот, надання дозволів на користування раді­очастотним ресурсом та контроль за дотриманням законодав­ства в цій галузі спеціальними користувачами;

Національна комісія з питань регулювання звязку (НКРЗ). Державна інспекція зв’язку (ДІЗ) та Український державний центр радіочастот (УДЦР), які виконують функції щодо ви­ділення радіочастот, ліцензування та контролю за діяльністю загальних користувачів.

Основними нормативно-правовими актами, що безпосередньо ви­значають розподіл радіочастотного ресурсу, є Національна таблиця розподілу радіочастот та План використання радіочастотного ресур­су України.

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.


Статистика
2  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
0  
Користувачів 59
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?