Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством


Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством


Згідно з ЗУ «Про інформацію», залежно від режиму доступу іформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом, у свою чергу, поділяється на конфіденційнутаємну та службову.

Іншою підставою для класифікації є галузі інформації (відомості про відносно самостійні сфери життя і діяльності суспільства і держави). Основними галузями інформації є такі:

- політична

- економічна

- духовна

- науково-технічна та ін.

За змістом інформація поділяється на такі види:

- інформація про фізичну особу;

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

- інформація довідково-енциклопедичного характеру;

Систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

- інформація про стан довкілля (екологічна інформація);

Стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими.

Стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля.

- інформація про товар (роботу, послугу);

Відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги)

- науково-технічна інформація;

Будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

- податкова інформація;

Сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України

- правова інформація;

Будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

- статистична інформація;

Документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства

- соціологічна інформація;

Будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.

- інші види інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 10
0  
Користувачів 69
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Ви живете...