Пошук по сайту

Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством


Галузі та види інформації, передбачені національним законодавством


Згідно з ЗУ «Про інформацію», залежно від режиму доступу іформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом, у свою чергу, поділяється на конфіденційнутаємну та службову.

Іншою підставою для класифікації є галузі інформації (відомості про відносно самостійні сфери життя і діяльності суспільства і держави). Основними галузями інформації є такі:

- політична

- економічна

- духовна

- науково-технічна та ін.

За змістом інформація поділяється на такі види:

- інформація про фізичну особу;

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

- інформація довідково-енциклопедичного характеру;

Систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

- інформація про стан довкілля (екологічна інформація);

Стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими.

Стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля.

- інформація про товар (роботу, послугу);

Відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги)

- науково-технічна інформація;

Будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

- податкова інформація;

Сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України

- правова інформація;

Будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

- статистична інформація;

Документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства

- соціологічна інформація;

Будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.

- інші види інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 391
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?