Пошук по сайту

Патронат над дітьми

Патронат над дітьми


Патронатом у сімейному праві називається передача за договором дитини, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття. Цей договір укладається між органом опіки і піклування та особою, яка дала згоду взяти дитину на виховання (патронатний вихователь). Органами опіки та піклування відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Відповідно до цього ж закону дитина-сирота — дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі діти від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

При влаштуванні дітей під патронат складаються своєрідні тристоронні правовідносини, суб'єктами яких є ще й держава в особі органу опіки та піклування, що бере на себе обов'язок з утримання переданих на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Потрібно розуміти, що при влаштуванні дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до сім'ї патронатного вихователя, зв'язок такої дитини з кровною сім'єю не припиняється: дитина зберігає право на аліменти, пенсії та допомоги, на які вона мала право до влаштування її під патронат, дитина має право на спадкування після своїх кровних родичів, крім того, во­на має право на спілкування з членами своєї кровної ро­дини. Між такою дитиною та патронатним вихователем не виникає аліментних та спадкових відносин.

При передачі дитини в сім'ю патронатного виховате­ля дитина має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить її інтересам і не заборонено рішенням суду. Це положенню повністю відповідає інтересам дитини, які захищаються відповідними державними органами опіки та піклуван­ня шляхом визначення форм спілкування батьків та інших родичів з нею. Але при цьому також мають дотри­муватися інтереси і патронатного вихователя, з яким вказані заходи повинні погоджуватися.

Перед укладанням договору про патронат над дітьми орган опіки і піклування повинен переконатися, що передачею дитини у сім'ю патронатного вихователя буде досягнуто основної мети договору — одержання дити­ною належного виховання, утримання, захисту належ­них їй особистих і майнових прав, охорони інших її інте­ресів. Тому перед тим, як підписати договір, потрібно ретельно обстежити побутові умови і стан здоров'я членів сім'ї патронатного вихователя, вивчити мораль­ний клімат, що склався в сім'ї. Така перевірка повинна бути підтверджена актом перевірки умов життя май­бутнього патронатного вихователя, довідками лікуваль­ної установи про відсутність у сім'ї майбутнього патронатного вихователя захворювань, що перешкоджають влаштуванню до нього особи, яка потребує патронатно­го виховання.

На передачу дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити. Така згода оформляється у вигляді довідки про встановлення контакту між дитиною та патронатним вихователем та згоду дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, яка підписується службовою особою закладу, у якому перебу­ває дитина, працівником служби у справах дітей у присут­ності патронатного вихователя.

За виховання дитини патронатному вихователю вста­новлюється плата, розмір якої визначається за його до­мовленістю з органом опіки та піклування.

Патронатний вихователь зобов'язаний:

забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років. До призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, навчальному закладові, закла­дові охорони здоров'я або соціального захисту вихователь, який відмовився від договору, зобов'язаний піклуватися про дитину.

Підставами припинення договору, наприклад, мо­жуть бути:

- поновлення батьків у батьківських правах та повер­нення їм дитини;

- повернення батьків дитини, які були визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;

- повернення батьків з місць позбавлення волі та звільнення їх з-під варти;

- видужання батьків після тривалої хвороби, яка пе­решкоджала їм виконувати свої батьківські обов’язки;

- смерть патронатного вихователя тощо.

Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання виховате­лем своїх обов’язків або якщо між ним та дитиною скла­лися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 599
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?