1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

Компаративістика (порівняльне правознавство) це метод вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення систем права, однойменних державних і пра­вових інститутів, принципів права і правових норм. Одно­часно компаративістика є галуззю юриспруденції та юри­дичною навчальною дисципліною.

Порівняльно-правовий метод дослідження відомий здав­на, але засновником порівняльного правознавства як окре­мої галузі юриспруденції вважають французького просвіт­ника XVIII ст. Шарля Луї Монтеск'є. У XIX ст. в європей­ських країнах виникли асоціації та товариства компара­тивістики, у 1900 р. в Парижі відбувся Перший Між­народний конгрес порівняльного права, в 1924 р. в Гаазі була створена Міжнародна академія порівняльного правознавства.

Метод порівняльного правознавства може застосовува­тися як щодо діючого права, так і щодо права, яке існувало у минулому. Порівняння однотипних явищ (галузей, інсти­тутів, норм), що існували у різний час, називається - діахронним. Проте найчастіше предметом порівняння є діючі правові системи та їхні компоненти. Таке порівняння на­зивається синхронним. У юридичній науці і практиці роз­різняють рівні порівняльного правового аналізу: макрорівень передбачає проведення порівняльних досліджень у рамках типів права, правових сімей або ж на рівні конкрет­них правових систем; мікрорівень передбачає проведення аналогічних досліджень на рівні правових категорій, ін­ститутів, норм.

Порівняльне правознавство покликане зіграти величезну роль в оновленні юридичної науки та у виробленні нового міжнародного і національного права, що відповідає умовам сучасного світу. Об'єктивними чинниками, що зумовлюють і підкреслюють важливу роль і необхідність розвитку порів­няльного правознавства, є: різноманіття правових систем сучасності; розвиток правових взаємозв'язків і розширення міжнародних, економічних, політичних, культурних та інших зв'язків між державами; поява на правовій карті світу правових систем нових незалежних держав; діяльність міжнародних організацій на основі міжнародного права з урахуванням особливостей національних систем права. Розвиток порівняльного правознавства визначається також настійною необхідністю поліпшити викладання та якість підготовки фахівців-юристів.

< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Ви живете...