Пошук по сайту

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

1.5. Компаративістика в системі юриспруденції

Компаративістика (порівняльне правознавство) це метод вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення систем права, однойменних державних і пра­вових інститутів, принципів права і правових норм. Одно­часно компаративістика є галуззю юриспруденції та юри­дичною навчальною дисципліною.

Порівняльно-правовий метод дослідження відомий здав­на, але засновником порівняльного правознавства як окре­мої галузі юриспруденції вважають французького просвіт­ника XVIII ст. Шарля Луї Монтеск'є. У XIX ст. в європей­ських країнах виникли асоціації та товариства компара­тивістики, у 1900 р. в Парижі відбувся Перший Між­народний конгрес порівняльного права, в 1924 р. в Гаазі була створена Міжнародна академія порівняльного правознавства.

Метод порівняльного правознавства може застосовува­тися як щодо діючого права, так і щодо права, яке існувало у минулому. Порівняння однотипних явищ (галузей, інсти­тутів, норм), що існували у різний час, називається - діахронним. Проте найчастіше предметом порівняння є діючі правові системи та їхні компоненти. Таке порівняння на­зивається синхронним. У юридичній науці і практиці роз­різняють рівні порівняльного правового аналізу: макрорівень передбачає проведення порівняльних досліджень у рамках типів права, правових сімей або ж на рівні конкрет­них правових систем; мікрорівень передбачає проведення аналогічних досліджень на рівні правових категорій, ін­ститутів, норм.

Порівняльне правознавство покликане зіграти величезну роль в оновленні юридичної науки та у виробленні нового міжнародного і національного права, що відповідає умовам сучасного світу. Об'єктивними чинниками, що зумовлюють і підкреслюють важливу роль і необхідність розвитку порів­няльного правознавства, є: різноманіття правових систем сучасності; розвиток правових взаємозв'язків і розширення міжнародних, економічних, політичних, культурних та інших зв'язків між державами; поява на правовій карті світу правових систем нових незалежних держав; діяльність міжнародних організацій на основі міжнародного права з урахуванням особливостей національних систем права. Розвиток порівняльного правознавства визначається також настійною необхідністю поліпшити викладання та якість підготовки фахівців-юристів.

< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
6  
Користувачів 525
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?