Функції права


Функції права


Зміст:

Вступ

Розділ 1. Поняття та особливості права

1.1. Поняття, ознаки та сутність права

1.2. Принципи права

Розділ 2. Функції права: поняття та класифікація

2.1. Сучасні погляди на поняття «функція права»

2.2. Характеристика системи функцій права

Розділ 3. Характеристика основних функцій права

3.1. Регулятивна функція права

3.2. Охоронна функція права

3.3. Соціальна функція права

3.4. Інформаційна функція права

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Актуальність теми. Визначення функцій права є важливим завданням правової науки. Розвиток теорії держави та права пов'язується зі збільшенням наукових знань щодо фундаментальних функцій права, розумінням впливу права на суспільні процеси.

Питання про сутність та соціальне призначення права завжди перебувало у полі зору загальнотеоретичної юриспруденції. Для його вирішення більш ефективним методологчіним засобом є функціональний підхід, адже саме через функції права найповніше розкривається його природа та мета. У свою чергу це зумовлює звернення до характеристики поняття «функція права».

Значущість категорії «функції права» проявляється як у характеристиці правової реальності взагалі, так і у з'ясуванні залежності між її окремими елементами: нормами права, правовідносинами, цінностями права, юридичними актами та наслідками правового впливу, що простежується у світлі еволюційних перетворень у житті суспільства та держави, викликаних вимогами часу.

Оскільки в літературі останніх десятиліть з приводу поняття та ролі функцій права висловлювались різні, в основному протилежні один одному погляди, виникає потреба подолання цих суперечностей та пошуку нових підходів із врахуванням сучасного рівня розвитку теорії права.

Саме ця обставина і зумовлює актуальність обраної курсової роботи.

Загалом питання функцій права ставали предметом уваги вітчизняних і зарубіжних науковців. У цьому сенсі необхідно згадати імена таких авторів як: С. Бобровник, О. Богініч, Р. Гринюк, Ю. Грошевий, М. Козюбра, О. Мурашин, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, С. Погребняк, В. Селіванов, О. Скакун, О. Скрипнюк, Т. Тарахонич, В. Тацій, В. Тимошенко, Ю. Тодика, В. Федоренко, М. Цвік, Ю. Шемшученко, Л. Юзьков, О. Ющик.

З-поміж російських правознавців не можна обійти увагою праці В. Корельського, В. Четверніна, В. Нерсесянца, В. Чиркіна, Н. Матузова, Д. Керімова, С. Комарова, С. Алєксєєва та інших.

Мета курсової роботи – визначити поняття функції права та привести їх класифікацію.

Мета визначає задачі курсової роботи:

1. визначити поняття , ознаки і сутність права,

2. дослідити принципи права,

3. визначити поняття функції права,

4. охарактеризувати ситему функцій права,

5. охарактеризувати регулятивну, охоронну, соціальна, інформаційну функції права.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох взаємопов'язаних розділів, кожен з яких поділяється на відповідні підрозділи, висновків та списку використаної літератури.

У Розділі 1 визначається поняття, розкривається та аналізується сутність та ознаки права, досліджується поняття принципів права.

У Розділі 2 розглядається поняття функцій права, дається характеристика системі функцій права.

Розділ 3 присвячений розгляду основних функцій права.

 

 

 

Список використаної літератури

1. Абрамов А. И. Понятие функции права // Журнал российского права. — 2006. — № 2. — С. 71-83.

2. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 2000. — № 3. — С. 4-16.

3. Бачило И. Л. Глобальная информатизация и право // Факт. Информационно-аналитический журнал. — 2000. — № 5. — С. 5-8.

4. Бутузов С. В. Информационная функция права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Бутузов. — С.Пб., 2004. — 24 с.

5. Василенко О.А. Теорія держави і права. - К: Знання, 2006. - 448с.

6. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Теория государства и права: Учебник. — М.: ЭКСМО, 2007. — 592 с.

7. Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права: Учеб. пособие. - Мн., 2005. – 464 с.

8. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В. В. Копєйчикова. — Стереотип. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.

9. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.

10. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 208 с.

11. Котюк В.О. Основи держави і права. -К.: Вентурі, 2005. – 264 с.

12. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. — 3-тє вид., змін. й доп. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 247 с.

13. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. — Х.: ТОВ«Одіссей», 2007.— 432 с.

14. Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк – М.: Наука, 2003. – 324 с.

15. Мальцев В.В. Принципы права: система, содержание и нормативное выражение // Правоведение – 2003. –№I. – С. 110 – 127.

16. Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист, 2003. – 619 с.

17. Международные акты о правах человека: Сб-к док-тов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. - 2-е изд. доп. - М., 2002. – 944 с.

18. Навроцький М.О., Костюк М.І., Рабінович П.М. Основи держави і права України: Навчальний посібник. -Львів, "Вільна Україна", 2004. – 412 с.

19. Наливайко О. І. Функції права: поняття, класифікація, генезис // Часопис Київського університету права. — 2004. — № 3. — С. 13-18.

20. Наливайко О. І. Функціональне призначення права у процесі захисту прав людини // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. пр. — 2002. — № 1 (7). — С. 57-60.

21. Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Державний іспит. — Харків: Одіссей, 2011. — 256 с.

22. Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. Т. 2. Теория права / под ред. М. Н. Марченко. — М. : Зерцало, 1998. — 652 с.

23. Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. - Н. Новгород, 1993. – 538 с.

24. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і А. Ю. Олійника. — К.: Либідь, 1997. — 208 с.

25. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : Монографія. - К. : Юридична думка, 2008. - 335 c.

26. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави- Навч". посібник. Вид. 6-е - X.- Консум, 2002. — 160 с.

27. Рабінович П.М. Принципи права // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Т. 5: П-С. - К., 2003. – 736 с.

28. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Консум, 2005. – 656 с.

29. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. - К., 2004. -368 с.

30. Теорія держави та права. Академічний курс: підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

31. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права / Ф. Н. Фаткуллин. — Казань : Изд-во КГУ, 1987. — 334 с.

32. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учеб. Пособие для вузов /Под ред. В.Г.Стрекозова. - М.: ИПП «Отечество», 2003. – 384 с.


Статистика
5  
Всього матеріалів 4308
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наші партнери
Оновлення new
  • Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
  • Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених ЦПК України. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому
  • Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом, пропорційність у цивільному судочинстві
  • Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом
  • Принцип верховенства права у цивільному судочинстві
  • Суд при розгляді справи керується принципом верховенства права . Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає
  • Відкритість інформації щодо судової справи
  • Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
  • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?