Поиск по сайту

Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання

 

Бюджетний дефіцит: причини виникнення та підходи до регулювання


Бюджетний дефіцит - це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.

Причини дефіциту бюджету пояснюються цілим рядом факторів:

 • зниженням рівня суспільного виробництва

 • глибокою структурною й технологічною незбалансованістю виробництва, постійним виснаженням природних ресурсів, зниженням науково-технічного потенціалу

 • послабленням контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, постійним зростанням цін, інфляцією;

 • нераціональною зовнішньоекономічною діяльністю держави;

 • великомасштабним оборотом "тіньового" капіталу;

 • великими непродуктивними витратами, приписками, крадіжками, втратами виробленої продукції.

Причинами дефіциту бюджету в Україні є:

1.  Зменшення приросту національного доходу.

2.  Збільшення бюджетних витрат.

3.  Зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з  видатками.

4.  Відсутність чіткої фінансової стратегії.

5.  Інфляційні процеси.

У країнах із фіксованою кількістю грошей в обігу можуть бути застосовані три способи покриття дефіциту бюджету - жорсткіше оподаткування, емісія паперових грошей, що веде до інфляції, державні позики, які спричиняють зростання державного боргу.

 

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация