Поиск по сайту

Генеза філософії. Загальне уявлення про філософські категорії, їх зв'язок з практикою


Генеза філософії. Загальне уявлення про філософські категорії, їх зв'язок з практикою


Генеза - виникнення чогось і подальший його розвиток. Філософія виникла в Греції (Мілет) (мудреці: Анаксімандр, Піфагор, Фалес, Гракліт, Сократ). Етапи ро-тку фі-ї:

 • античний – 7-6 ст до н.е. – 3 ст. до н.е. , поділяється на: докласичний (до сократичний, натурфілософський (7-5 ст до н.е) Геракліт, Анаксімандр, Піфагор), класичний (5-4 до н.е, Сократ, Платон, Аристотель, школа софістів), пізньокласичний (4 ст. до н.е. – 3 ст. н.е.(кініки, циніки, епікурізм, стоїцизм, скептицизм (невизначеність).
 • середньовічний – 3-15 ст. н.е., філософія являється служницею богослов’я (релігійна філософія). Аврелій Августин, Фома Аквінський.
 • відродження(ренесанс) - 15-16 ст., пов’язаний з періодом сикурилізації (відділення всіх сфер суп. життя ід церкви). Копернік, Макіавеллі, Петрарка, Томас Мор.
 • нового часу (16-17 ст. н.е.): реформація – Мартін Лютер, Томас Мюнцег, просвітництво Монтеск’є, Руссо, Вольтер, Дідро, Гуго Грацій, Локк, Гоббс, характеризується розвитком природознавства як філософії так і науки, а також розвитком соціальної філософії.
 • німецька класична філософія - 17-18 ст. н.е. Кант, Гегель, Фіхте, Шелінг, Фейєрбах. Характеризується систематизацією філософського знання (систематизується філософський категоріальний апарат, методологія, формуються основні закони філософії)
 • новітній час (постмодерн) – кін. 19 – 20 ст. Основні філософські напрямки цього періоду: ірраціоналізм (Шопенгаур, Ніцше), марксизм, неомарксизм (Маркс, Ленін, Енгельс), позитивізм (неопозитивізм) (О. Конт), структуралізм (пост структуралізм) (Мішель Фуко), психоаналіз (Фройд, Юнг, Фром), кзістеціоналізм (Хайдегер),
 • феноменологія (Сартр). Категорія - загальні структури або властивості сущого – речей, процесів, живого,мідеальних предметів (всього, що утворює світ, загальні форми мислення). Всі поняття, які ми вживаємо при вивчення філософії і є її категоріями ( буття, рух, простір, матерія, субстанція, субстрат, світогляд, пізнання і т.д.)


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация