Поиск по сайту

Філософське значення проблеми буття. Буття, матерія, субстанція


Філософське значення проблеми буття. Буття, матерія, субстанція


Проблема буття – одна з перших проблем, які намагається розв’язати філософія.

Виходячи з історії філософії - існує 3 основні концепції буття:

1. Матеріалістична, яка ототожнює буття з матеріальним сущим;

2. Ідеалістична, що ототожнює буття з мисленням (ідеальним сущ.) (н.д: одні гинуть «за метал» тобто матеріальне, інші – за честь і коханя (тобто ідеальне);

3. Некласична, що протеставляє буття як процесуальність, мінливість, незавершеність сущому, як усталеному, оформленому, завершеному. Матерія та ідеал. Концепції тяжіють до об’єктивізму (прагнуть розглядати буття з об’єктивного погляду, з позиції близької до науки); некласична предст. У феноменології та екзистенціалізмі – суб’єктивізм, визн. буття через свідомість та існ. людини.

Виділяють різні сфери буття (за Груссерлем): матеріально-просторовий світ, живі істоти, людина і соціальний світ, свідомість (психіка), формально-логічні предмети, матеріально-змістовні поняття, цінності, світ фантастичних утворень.

Матерія - це філософська категорія, що означає об’єктивну реальність, тобто світ речей, властивостей, відносин, станів і процесів, що відображаються людськими відчуттями і існують незалежно від них. Матерія не сотворима, не ліквідується, матерія вічна і безкінечна і якісно, і кількісно, і має здатність будь-яких форм відображення. Матерія як загальна субстанція – субстрат будь-яких речей, їх властивостей, відносин і форм руху.

Отже, матерія має властивість саморуху і форм руху. Субстанція – дещо незмінне, що існує завдяки самому собі і в самому собі, а не завдяки іншому і не в іншому. Субстанційність матерії виражається у взаємозв’язку суті і явища, різноманітного і єдиного, сутності й існування, єдності, основи і того, що обґрунтовується. Матерія як субстан. Є єдністю багатоманітності. Атрибутами матерії як субстанції є системність, рух, простір і час.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация