Поиск по сайту

Повноваження ВРУ у сфері фінансового контролю


Повноваження ВРУ у сфері фінансового контролю


КУ визначає загальні засади і характер участі у процесі фінансового контролю ВРУ та її комітетів, у першу чергу Комітету з питань бюджету та Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, які здійснюють безперервний парламентський контроль за станом і рухом державних фінансів.

У ст. 85 Конституції закріплено такі повноваження ВРУ, пов'язані зі здійсненням фінансового контролю:

- затвердження Держ. бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Держ. бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

- здійснення контролю за діяльністю КМУ відповідно до КУ;

- затвердження рішень про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Держ.бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

- призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

- призначення на посаду та звільнення з посади Голови Нац. банку України за поданням ПУ;

- призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

- здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією.

Ст. 109 БКУ. Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень ВРУ належить контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

2. Комітети ВРУ беруть участь у підготовці до розгляду ВРУ проекту закону про Держ. бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Держ. бюджету України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.

3. До повноважень ВРУ по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) заслуховування звітів про стан виконання Держ.бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Держ. бюджету України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

4. До повноважень Комітету ВРУ з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) контроль за відповідністю поданого КМУ проекту закону про Держ. бюджет України Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовка відповідного висновку;

2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд ВРУ, бюджетному законодавству.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация