Поиск по сайту

Доступ до екологічної інформації


Доступ до екологічної інформації


Право на доступ до екологічної інформації можна роз­глядати як право і необхідність людини (громадянина) бути достат­ньо поінформованою про можливі загрози та наслідки, зумовлені ста­ном навколишнього середовища для здійснення свідомого вибору своєї поведінки.

Специфіку цього права на інформацію визначено в ч. 2. ст. 50 Кон­ституції України, вона є частиною закріпленого нормами цієї статті права на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Право на цей вид інформації, за ч. 2 ст. 50 Конституції, складаєть­ся з трьох елементів:

1) це право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) це право поширювати таку інформацію;

3) норма, за якою така інформація ніким не може бути засекре­чена.

Специфікою права на екологічну інформацію, за якою вона від­різняє його від загальних інформаційних прав, є саме третій елемент, який виключається за звичайних умов введення обмежень щодо цієї інформації.

У міжнародних актах право на отримання екологічної інформації, зокрема, передбачено Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Безпосередньо питання доступу до екологічної інформації регу­люються ст. 4 цієї Конвенції. У ній зазначено, що держав­ні органи сторін-учасниць у відповідь на запит про надання еколо­гічної інформації повинні надавати громадськості таку інформацію в рамках національного законодавства, включаючи, при необхіднос­ті і можливості, копії фактичних документів, які містять або охоплю­ють таку інформацію.

В наданні екологічної інформації може бути відмовле­но, якщо надання такої інформації може негативно вплинути на: кон­фіденційність діяльності державних органів, міжнародні стосунки, на­ціональну оборот або державну безпеку, відправлення правосуддя, конфіденційність комерційної та промислової інформації, права ін­телектуальної власності, конфіденційність особистих даних, інтере­си третьої сторони, яка надала інформацію; навколишнє середовище.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1079
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация