Поиск по сайту

Національна програма інформатизації


Національна програма інформатизації


Значну роль у розвитку українського сегмента Інтернет відіграє Національна програма інформатизації України.

Згідно з положенням розділу III Концепції національної програ­ми інформатизації, "державна політика інформатизації формується як складова частина соціально-економічної політики держави в цілому”.

Нормами ст. 5 Закону "Про національну програму інформатизації" визначено, що головною метою цієї Програми є створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспіль­ства своєчасною, достовірною і повною інформацією шляхом широ­кого використання інформаційних технологій, забезпечення інфор­маційної безпеки держави.

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

 • формування правових, організаційних, науково-технічних, еко­номічних. фінансових, методичних та гуманітарних переду мов розвитку інформатизації;
 • застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя України;
 • формування системи національних інформаційних ресурсів; створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпе­чення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;
 • створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів міс­цевого самоврядування;
 • підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій;
 • формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг.

Першим національним нормативно-правовим актом, який стосу­вався безпосередньо питань Інтернет, був Указ Президента "Про за­ходи щодо розвитку національної складової глобальної інформацій­ної мережі Інтернет та забезпечення широкою доступу до цієї мережі в Україні”.

Цим указом визначається (п. І), що розвиток національної скла­дової глобальної інформаційної мережі, забезпечення широкого до­ступу до неї громадян і юридичних осіб усіх форм власності в Украї­ні, належне представлення в ній національних інформаційних ресур­сів є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері ін­форматизації. задоволення конституційних прав громадян на інфор­мацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку підприємництва.

Для досягнення таких цілей запропоновано такі заходи:

 • створення у найкоротші строки належних економічних, пра­вових. технічних та інших умов для забезпечення широкого доступу до Інтернет;
 • розширення і вдосконалення подання в Інтернет об'єктивної інформації органів державної влади, місцевого самоврядуван­ня. установ, підприємств, організації;
 • забезпечення конституційних прав людини і громадянина на вільне збирання, зберігання, використання та поширення ін­формації, свободу думки і слова, вільне вираження своїх по­глядів і переконань;
 • забезпечення державної підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет;
 • розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних інформа­ційних технологій;
 • вирішення завдань щодо гарантування інформаційної безпеки держави, запобігання поширенню інформації, розповсюджен­ня якої заборонено законодавством.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1199
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация