Поиск по сайту

Правове регулювання використання радіочастот


Правове регулювання використання радіочастот. Адміністрація звязку та радіочастот


Одним із важливих аспектів регулювання діяльності засобів те­лекомунікації та електронних засобів масової інформації є розподіл і присвоєння радіочастот та контроль за використанням радіочастот­ного ресурсу.

Згідно зі ст. 1 Закону "Про радіочастотний ресурс України", радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра, при­датна для передавання та приймання електромагнітної енергії раді­оелектронними засобами, яку можна використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнарод­ного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Надання права на користування радіочастотним ресурсом реалі­зується за допомогою триступеневої процедури.

На першому етапі здійснюється розподіл смуг радіочастот, тоб­то регламентування відповідним записом у Національній таблиці роз­поділу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи кількома радіослужбами.

На другому, відповідно до розподілу смуг радіочастот, здійсню­ється виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Нарешті, третім етапом є присвоєння смуг та номіналів радіочас­тот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засо­бів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номі­налів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, пара­метрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелек­тронного засобу.

Згідно зі ст. 5 Закону "Про радіочастотний ресурс України", всі користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на дві категорії: спеціальні користувачі та загальні користувачі.

До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать:

- підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служ­би безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформа­ції України, Міністерства внутрішніх справ України та ін.;

Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової систе­ми організації повітряного руху України та забезпечення по­льотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Дер­жавною спеціальною службою транспорту.

Всі інші користувачі радіочастотного ресурсу належать до катего­рії загальних користувачів, які поділяються на три групи:

суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих ра­діоелектронних засобів:

технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізич­ні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

За використання радіочастотного ресурсу стягується плата, яка розраховується відповідно до ставок, затверджених Кабінетом Мі­ністрів України.

Органами, що безпосередньо здійснюють управління та контроль за користуванням радіочастотним ресурсом України, є:

Генеральний штаб Збройних Сил України, який здійснює ви­ділення радіочастот, надання дозволів на користування раді­очастотним ресурсом та контроль за дотриманням законодав­ства в цій галузі спеціальними користувачами;

Національна комісія з питань регулювання звязку (НКРЗ). Державна інспекція зв’язку (ДІЗ) та Український державний центр радіочастот (УДЦР), які виконують функції щодо ви­ділення радіочастот, ліцензування та контролю за діяльністю загальних користувачів.

Основними нормативно-правовими актами, що безпосередньо ви­значають розподіл радіочастотного ресурсу, є Національна таблиця розподілу радіочастот та План використання радіочастотного ресур­су України.

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация