Поиск по сайту

Правові основи захисту інформаційної безпеки в Україні


Правові основи захисту інформаційної безпеки в Україні


Уперше в законодавчій практиці України питанню національної безпеки було приділено увагу в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Ця декларація містить у собі Розділ IX "Зовнішня і внутрішня безпека”.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. також оперує такими поняттями, як безпека та інтереси українського народу.

Спеціального нормативно-правового акту питань національної безпеки Україні довелося чекати ще цілих сім років, протягом яких відбулися докорінні трансформаційні процеси практично в усіх сфе­рах суспільного життя. Ним стала ухвалена Верховною Радою 16 січ­ня 1997 р. Постанова "Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України”, яку було розроблено вже на осно­ві нової Конституції України.

Цим документом уперше в законодавчій практиці України дано визначення понять "національна безпека” та "національні інтереси”, а також окреслено основні сфери, завдання, напрями та механізми їх захисту.

Національні інтереси — це визначальні потреби держави України, які співвідносяться з її базовими цінностями і виражаються у затвердженому Верховною Радою комплексі цілей.

Національна безпека – це рівень захищеності життєво-важливих інтересів, прав і свобод особи, життєво-важливих інтересів суспільства, держави та її довкілля від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Конституція України - містить норми, які визначають основні принципи регулювання сфери інформаційної безпеки.

По-перше, це норма ч. 1. ст. 17 Конституції України, яка визначає статус відповідного напряму державної діяльності, встановлюючи, що захист інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу.

По-друге, це група конституційних норм, якими визначаються клю­чові права людини у сфері інформації, забезпечення яких гарантує її інформаційну безпеку. Такими є норми ст. 31 Конституції України, що гарантують таємницю кореспонденції; норми ст. 32 Конституції України, які забороняють втручання в особисте та сімейне життя, збирання конфіденційної інформації про особу, гарантують право на спростування недостовірної інформації та відшкодування збитків від поширення такої інформації.

Тривалий час у вітчизняному законодавстві не було визначення інформаційної безпеки. Зокрема, в Законі "Про основи національної безпеки України'' вживається лише загальний термін "національна безпека" (ст. 1), яка визначена як "захищеність життєво важливих ін­тересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забез­печуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запо­бігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам".

У законодавстві України визначено також багато аспектів інформаційної безпеки з питань інформатизації та розвитку інформа­ційного суспільства. Так, поняття інформаційної безпеки міститься в Законі України "Про Концепцію національної програми інформатизації". Згідно п. 3 розділу VI Концепції. "Інформаційна безпека є невід’ємною частиною політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки". Проте цей Закон дещо інакше, ніж Закон "Про основи національної безпеки України", визначає класифікацію об'єктів інформаційної безпеки.

Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (ст. 13) зазначено, що проблеми інформаційної безпеки набувають особливого значення за швидкого розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого вико­ристання ІКТ в усіх сферах життя.

Ця стаття Закону дає нове визначення інформаційної безпеки. За цією нормою: інформаційна безпека це стан захище­ності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігаються нанесення шкоди через; неповнотуневчас­ність та невірогідність інформації, що використовується; негатив­ний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформа­ційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 251
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?