Поиск по сайту

Правові основи адміністрування домену UA


Правові основи адміністрування домену UA


Серед означених об'єктів правовідносин слід виділити такий спе­цифічний, властивий лише Інтернет, як доменні імена.

Закон України "Про телекомунікації” визначає, що домен - це частина ієрархічного адресного простору Інтернет, яка має унікаль­ну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів домен­них імен та централізовано адмініструється.

В українському сегменті Інтернет на законодавчому рівні виокремлюються:

домен UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору Інтернет, створений на основі кодування назв кра­їн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента Інтернет;

домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розміщена на другому рівні ієрархії імен у цій ме­режі.

Ключовим аспектом забезпечення функціонування українського сегмента Інтернет є адміністрування адресного простору.

За ст. 56 Закону України "Про телекомунікації”, адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресу ванни, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента Інтернет, реє­стру домену UA в координації з міжнародною системою адміністрування Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію ви­користання, обліку її адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Основними завданнями адміністрування адресного простору укра­їнського сегмента Інтернет, який здійснюється уповноваженою організацією, є:

1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента Інтернет;

2) створення реєстру доменних назв у домені UA;

3) створення і підтримка автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента Інтернет;

4) забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені UA;

5) створення умов для використання адресного простору україн­ського сегмента Інтернет на принципах рівного доступу, оптималь­ного використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та віль­ної конкуренції;

6) представництва та захисту у відповідних міжнародних органі­заціях інтересів споживачів українського сегмента Інтернет.

Адміністрування у домені UA здійснюється недержавною органі­зацією, яка утворюється організаціями операторів та провайдерів Інтернет зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

Нині адміністрування домену UA здійснюється ТоЗВ «Хостмастер». Ця організація формулює правила й визначає політику адміністрування для цього домену.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация