Поиск по сайту

Структура та повноваження Національної ради України з питань телебачення


Структура та повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення


Органом державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - орган, порядок призначення персонального складу якого прямо передбачений Конституцією України.

Правовий статус і компетенція Національної ради Украї­ни з питань телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Згідно зі ст. 1 цього Закону Національна рада Укра­їни з питань телебачення і радіомовлення (Національна рада) є кон­ституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених законами.

У склад Національної ради складає вісім осіб, по чотири з яких призначаються відповідно Верховною Радою України і Президентом України строком на чотири роки. Одна й та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз. Національ­на рада є повноважною у разі призначення не менше як шість її членів.

Повноваження Національної ради, згідно із Законом "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" поділяються на регуляторні (ст. 14) та наглядові (ст. 13).

До регуляторних повноваженьщо здійснюються Національною радою у сфері телерадіомовлення, зокрема, належать:

 • ліцензування телерадіомовлення;
 • участь у розробці та погодження проекту Національної табли­ці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення;
 • розробка умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення;
 • забезпечення і сприяння конкуренції у діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі;
 • ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

У рамках своїх наглядових повноважень Національна рада, здійснює:

 • нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства Укра­їни у сфері телебачення і радіомовлення;
 • нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства Укра­їни щодо реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення;
 • нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій;
 • нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодав­ством порядку мовлення під час проведення виборчих кампа­ній та референдумів;
 • нагляд за дотриманням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;
 • нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері кінематографії.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация