Поиск по сайту

Монтеск є про фізичні і моральні чинники державо- і правоутворення


Монтеск є про фізичні і моральні чинники державо- і правоутворення


Розглядаючи виникнення політично організованого суспільства Монтеск є відводив важливу роль фізичним і мораль­ним причинам, що впливають на громадське життя, принципи правління і законодавство. Насамперед — географічним факто­рам: клімату, розміру і розташуванні країни, чисельності її на­селення, якості ґрунтів і т.п. З розвитком цивілізації в дію всту­пають моральні фактори: спосіб життя, вдачі і звичаї її народів, їх релігія, ступень свободи в державі тощо. «Моральні причини більш впливають на загальний дух, загальний характер нації і повинні більш враховуватися при виявленні загального духу в порівнянні з фізичними причина­ми».

Важливу роль у виявленні духу законів різних держав відіграють фізичні властивості країни: її клімат, ґрунти, розміри, ландшафт та ін.

Клімат впливає на природу людини, її пристрасті, риси характеру, здібності розуму. У країнах із гарячим кліматом організм людини - слабкий, тіло втрачає силу, організм людини - байдужий, усі її нахили набувають пасивного характеру. Рабство таким людям видається легшим, ніж зусилля розуму, необхідні для того, щоб управляти собою. За таких умов можливі деспотичні закони, які обмежують свободу людей, а релігійні норми матимуть більше значення для регулювання відносин між людьми.

І навпаки, в країнах із холодним кліматом організм людини - міцний, люди - мужні та здатні захищати свою свободу, що веде до республіканських законів.

У наш час, у державно організованому суспільстві, основними факторами, які визначають законодавство, є природа і принцип правління.

На зміст позитивних законів впливають також розміри країни. Велика територія держави веде до виникнення в країні деспотичних законів, тоді як середні й малі розміри держави передбачають республіканські й монархічні закони.

На дух законів країни впливає й ландшафт. У гірській країні створюється республіканське законодавство, в рівнинній - аристократичні або монархічні закони.

Для визначення духу законів має значення й характер ґрунтів. Якщо ґрунт - родючий, то населення такої країни робить коло землі, що зумовлює монархічні або деспотичні закони. Селяни, які складають основну частину населення країни, менш ревниві до своєї свободи: вони дуже зайняті своєю працею.

Ще одним важливим фактором, який впливає на законодавство країни, є спосіб життя народу. Філософ не раз звертав увагу законодавця на ті способи, якими різні народи добувають собі засоби до життя - хліборобство, скотарство, торгівля, мореплавання і т. ін. Наприклад, у державах, в яких населення зайняте мореплавством, закони повинні забезпечити політичну свободу громадянам і мати республіканський характер.

На зміст законів впливає й чисельність населення. У країнах із численним населенням мають бути в наявності закони, які регулюють виїзд людей за межі країни. А там, де кількість людей у державі є незначною, мають бути закони, які заохочують збільшення населення.

Одним із факторів, що впливає на законодавство країни, Монтеск є назвав релігію. Релігія магометанська відповідає деспотичним законам, тоді як християнська релігія передбачає республіканські або монархічні закони.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1019
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация