Поиск по сайту

Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя


Закон України "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016 № 1798-VIII визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.  

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. 

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, Законом України "Про Вищу раду правлсуддя" та Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
Вища рада правосуддя:
 
 • вносить подання про призначення судді на посаду; 
 • ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності; 
 • забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді; 
 • утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів; 
 • розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора; 
 • ухвалює рішення про звільнення судді з посади; 
 • надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; 
 • ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 
 • вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів; 
 • ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; 
 • ухвалює рішення про припинення відставки судді; 
 • погоджує кількість суддів у суді; 
 • затверджує Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень; 
 • погоджує Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників; 
 • надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів; 
 • здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя; 
 • затверджує за поданням Державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів; 
 • погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; 
 • призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників; 
 • визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь; 
 • здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 

Вища рада правосуддя в зв’язку із реалізацією визначених законом повноважень бере участь у міжнародному співробітництві, у тому числі взаємодіє з іноземними закладами, установами та організаціями з питань правосуддя, може бути членом відповідних міжнародних асоціацій. Вища рада правосуддя може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду доброчесності за їхньою згодою на громадських засадах.
Вища рада правосуддя знаходиться у місті Києві. 
 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация