Поиск по сайту

Функції конституційного права


Функції конституційного права


Наука конституційного права має характерні функції, що визначаються насамперед її предметом. У них розкривається сутність, призначення, роль конст. права для правотворчої і правозастосовної діяльності.

Наука конституційного права реалізує кілька взаємопов'язаних між собою функцій, а саме: політичну, ідеологічну, прогностичну, комунікативну, експертну.

Політична функція спрямована на формування політичних переконань і орієнтацій у суспільстві, на становлення високої політико-правової культури, без якої не існує ні цивілізованого суспільства, ні правової держави.

Ідеологічна функція полягає в тому, що вона аналізує ідеї і цінності, які втілено у чинній Конституції України, а також ідеї і цінності, які бажано було б втілити в державно-правову практику.

На сучасному етапі зростає роль прогностичної функції. Це пов'язано насамперед із формуванням нової правової системи України, основою якої є конституційні норми. Підвищується значення соціального і юридичного прогнозування в стратегії законотворчого і в цілому нормотворчого процесу, прогнозування розвитку конституційного процесу, сприйняття населенням республіки державно-правових новацій.

Комунікативна функція пов'язана з інформаційними відносинами, з формуванням суспільної оцінки діяльності державних і самоврядних органів, розвитком конституційного процесу в державі.

Експертна функція проявляється в тому, що фахівці з конституційного права дедалі частіше залучаються до виконання експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з конституційного права


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация