Місце криміналістики в системі юридичних наук


5. Місце криміналістики в системі юридичних наук


Криміналістика і наука кримінально-процесуального права:

 • криміналістика виділилася з кримінально-процесуальної науки;
 • процесуальні науки визначають межі й умови застосування криміналістичних рекомендацій у розкритті і розслідуванні злочинів, компетенцію учасників процесу у використанні криміналістичних засобів і прийомів, процесуальний порядок проведення слідчих і судових дій;
 • криміналістика розробляє засоби, прийоми і рекомендації з найбільш ефективної реалізації процесуальних положень, що у відомому змісті визначають службову роль криміналістики як науки, покликаної забезпечувати інтереси правосуддя.

Криміналістика і кримінальне право:

 • на основі юридичних ознак складів злочинів, що утримуються в кримінальному праві, розробляються методики розслідування окремих видів злочинів.

Криміналістика і кримінологія:

 • займаються розробкою заходів попередження злочинності, але предметом криміналістики є тільки спеціальні, в основному технічні міри попередження злочинів, засновані на пізнанні закономірностей механізму злочину, виникнення інформації про нього, роботи з доказами;
 • предметом кримінології є розробка широкої системи запобіжних заходів, у яку входять як елемент і криміналістичні міри.

Криміналістика і суспільні науки (філософія, етика, логіка, судова психологія):

 • на основі філософських категорій будується загальна теорія науки криміналістики, формуються уявлення про систему її методів, визначаються ті закономірності судового дослідження, що повинні бути враховані з метою підвищення ефективності і практичної значимості криміналістичних рекомендацій;
 • положення етики як науки про мораль, моральність, про систему норм і правил поведінки людей у їх відносинах до суспільства й один одному виступають у якості одного з керівних початків при розробці проблем криміналістики, що визначають лінію поводження оперативного працівника, слідчого, судді при збиранні, дослідженні і використанні доказів, їхніх дій і відносин у процесі доведення;
 • у криміналістичних наукових дослідженнях застосовуються прийоми логічного мислення: аналіз і синтез, дедукція й індукція, абстракція, аналогія і т.п.;
 • положення логіки (особливо логіки доведення) є відправними при рішенні багатьох тактичних і методичних питань: визначення послідовності застосування тактичних прийомів і проведення слідчих дій, застосування тих або інших засобів фіксації доказів, при оцінці доказів і виборі шляхів їхнього використання і т.п.;
 • дані судової психології активно використовуються при розробці проблем криміналістичної тактики і методики розслідування.

Криміналістика, природні і технічні науки:

 • криміналістику зі спеціальними галузями природничих наук (судова хімія, судова медицина, судова психіатрія) ріднить як мета застосування даних усіх цих наук — боротьба зі злочинністю, так у багатьох випадках і спільність об'єктів дослідження;
 • природні і технічні науки тісно зв'язані з розділом криміналістичної техніки;
 • вплив природних і технічних наук на тактику і методику опосередковане через застосування засобів, прийомів і методів у виробництві процесуальних дій і методиках розслідування окремих видів злочинів;
 • криміналістика — провідник природних і технічних наук у сферу судочинства.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 289
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Оцініть сайт