Поиск по сайту

Стадії криміналістичної ідентифікації


5. Стадії криміналістичної ідентифікації

6. Поняття і сутність криміналістичної діагностики5. Стадії криміналістичної ідентифікації


Стадією називають період, етап у розвитку будь-якого процесу. При здійсненні ідентифікації за матеріально-фіксованими відображеннями виділяють наступні стадії:

 • огляд об'єктів;
 • роздільне дослідження об'єктів;
 • експеримент. Експеримент не є обов'язковою стадією і може не проводитися, якщо в ньому немає необхідності;
 • порівняльне дослідження (зіставлення) об'єктів;
 • оцінка ознак і формулювання висновку.

На стадії огляду експерт вивчає всі представлені йому об'єкти: ідентифікуємі, ідентифікуючі, порівняльні зразки. При цьому він визначає: чи передане йому все необхідне для ідентифікації; що собою представляють об'єкти ідентифікації; чи відповідають вони тим, які зазначені в постанові про призначення експертизи, чи не зазнали вони змін при транспортуванні; чи придатні вони для ідентифікації.

На стадії роздільного дослідження ідентифікуючий і ідентифікуємий об'єкти (у тому числі порівняльні зразки) вивчаються ізольовано один від одного. Мета – виявити якомога більшу кількість ознак (загальних і індивідуальних), що відбилися в слідах і характеризують об'єкти ідентифікації.

В ході експерименту отримують порівняльні зразки (куль, гільз тощо). Він дозволяє відмежувати необхідні ознаки від випадкових. Експеримент здійснюють в умовах, максимально наближених до тих, в яких протікала подія. Обов'язковою умовою експерименту є багаторазове повторення дослідів з метою одержання стабільних результатів.

На наступній стадії здійснюють зіставлення індивідуальних ознак порівнюваних об'єктів (ідентифікуємого й ідентифікуючого).

В ході оцінки перевіряється відповідність і збіг, як окремих ознак, так і індивідуалізуючих комплексів в цілому. Під відповідністю ознак розуміють таку їх погодженість, при якій розбіжності, що спостерігаються, не виходять за припустимі межі.

В кожному випадку ототожнення експерт повинен встановити, що переважає в результатах: збіг або розбіжність, чим пояснюються наявні розбіжності, чи є вони закономірними або випадковими, природними або штучними, суттєвими або несуттєвими; чи не виключають вони можливості висновку про тотожність.

На заключній стадії ідентифікації, завершаючи оцінку співпадаючих і неспівпадаючих ознак, експерт формулює висновок про наявність або відсутність тотожності. При цьому він спирається як на результати дослідження, так і на наукові засади ідентифікації даного роду об'єктів, власний експертний досвід, результати узагальнення практики.

За своєю природою висновки експерта можуть бути стверджувальні (встановлюють факт тотожності) і негативні (виключають тотожність). За формою вираження розрізняють висновки категоричні (достовірні) і ймовірні (можливі).

 

 


6. Поняття і сутність криміналістичної діагностики


Криміналістична діагностика визначає стан об'єктів, пізнає події, явища, процеси. Так, за слідами ніг можна не тільки ідентифікувати людину, але і встановити напрямок її руху, приблизну швидкість, факт перенесення ваги тощо. За слідами злому визначають не тільки використане знаряддя, але і навички особи, її фізичну силу тощо.

Загальним завданням криміналістичної діагностики є встановлення (визначення) об'єктивної істини шляхом вивчення і пояснення властивостей і станів об'єкта (явища). Отже, криміналістичну діагностику можна визначити як дослідження властивостей і стану об'єкта з метою встановлення змін, що відбулися в ньому, визначення причини цих змін і її зв'язку з вчиненим злочином.

Для створення наукових засад криміналістичної діагностики необхідно було проаналізувати і систематизувати велику кількість типових ситуативних умов, що характеризують як стан і властивості окремих об'єктів, так і певні кримінальні ситуації. Закономірності, що виявились при цьому, лягли в основу відповідних методик.

Наприклад, щоб встановити, чи не виконаний рукописний текст у незвичайній позі, потрібно знати закономірності впливу пози на процес письма, властивості почерку і їх зміни при виконанні рукопису в незвичайній позі; щоб встановити, чи справний замикаючийпристрій, необхідно знати його характеристики і варіанти можливих ушкоджень тощо.

Структуру процесу криміналістичної діагностики можна визначити так:

 • визначення мети
 • попереднє вивчення об'єктів
 • аналіз діагностичних ознак
 • порівняння за аналогією
 • оцінка і корегування отриманих результатів
 • формулювання висновків


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 729
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация