Поняття і сутність тактичного рішення слідчого


5. Поняття і сутність тактичного рішення слідчого


Тактичне рішення це вибірмети тактичного впливу на слідчу ситуацію в цілому або на окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування і його елементів, визначення методів, прийомів і засобів досягнення мети.

Під тактичним впливом варто розуміти всякий правомірний вплив на той або інший об'єкт, здійснюваний за допомогою тактичних прийомів або на основі тактики використання інших засобів і методів – як власне криміналістичних, так і суміжних областей знань.

Цілями тактичного впливу можуть бути:

 • зміна слідчої ситуації в сприятливу для справи сторону;
 • максимально ефективне використання несприятливої слідчої ситуації;
 • зміна окремих компонентів слідчої ситуації;
 • досягнення переваги над протидіючою стороною;
 • використання фактора раптовості, особливо на початковому етапі розслідування;
 • забезпечення методичності і наступальності розслідування.

Тактичне рішення складається з трьох частин: інформаційної, організаційної і операційної.

1. Інформаційна частина рішення полягає в аналізі й оцінці слідчої ситуації і її компонентів, процесуальних задач, що підлягають виконанню, задумів протидіючих сил, можливостей розслідування, прогностичної інформації.

2. Організаційна частина містить висновок про розподіл функцій, форми і напрямки взаємодії, послідовність використання наявних сил і засобів, резервні можливості, проведення необхідних організаційно-технічних заходів.

3. Операційна частина – це встановлення мети тактичного впливу, умов і способів її досягнення і прогнозованих результатів реалізації тактичного рішення.

Формування частин тактичного рішення відбувається на певних етапах, що складають процес підготовки й ухвалення тактичного рішення.

До тактичного рішення повинні пред'являтися такі вимоги, як законність, етичність, своєчасність, обґрунтованість і реальність виконання.

1. Законністьтактичного рішення означає, що воно:

а) приймається слідчим у межах його процесуальної компетенції;

б) припускає використання тільки таких засобів тактичного впливу, що припустимі з погляду закону і не суперечать йому.

2. Законність рішення тісно пов'язана з етичністю, під якою розуміється відповідність рішення і засобів його реалізації моральним принципам проведення розслідування.

3. Своєчасність тактичного рішення полягає в його прийнятті саме в той момент, коли це забезпечує поступальний розвиток процесу доказування.

Несвоєчасне (передчасне або запізніле) ухвалення тактичного рішення, так само як і неприйняття його взагалі, бездіяльність слідчого можуть привести, як свідчить практика, до такого розвитку слідчої ситуації, при якому негативний результат розслідування вже не вдасться запобігти. Тут важливо, щоправда, зробити застереження: не всяке тактичне рішення припускає активні дії. Його реалізація може виразитися й у стримуванні від дій, коли невтручання в слідчу ситуацію приводить до її сприятливого розвитку. Така помірність не є бездіяльність слідчого: рішення прийняте і реалізується, але саме таким своєрідним шляхом.

4. Обґрунтованість тактичного рішення являє собою складне комплексне поняття.

По-перше, це відповідність рішення дійсному положенню справ, слідчій ситуації, що склалася, інформації про дану ситуацію.

По-друге, це наукова обґрунтованість рішення, відповідність його даним криміналістичної тактики, психології й інших областей знання, на яких воно повинно базуватися.

По-третє, це нормативна обґрунтованістьрішення, коли воно спрямоване на реалізацію прямої вимоги закону. Сюди відноситься обґрунтування його рішеннями осіб, які здійснюють нагляд за розслідуванням або керівництво ним.

Нарешті, по-четверте, це обґрунтованістьрішення інтересами взаємодії слідчого з оперативними й іншими службами органів внутрішніх справ, інших державних органів і громадських організацій. Існує, зрозуміло, і зворотна залежність: саме рішення обґрунтовує цілі і форми взаємодії слідчого з відповідними органами і службами.

5. Вимога реальності припускає можливість здійснення намічених дій.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
1  
Всього коментарів 18
0  
Користувачів 230
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Звідки Ви дізнались про сайт ?