Поиск по сайту

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності


Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності


Ефективне розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами неможливе без участі спеціалістів. Специфіка розслідування даного злочину обумовлює необхідність якомога ширшого залучення спеціалістів для консультації та участі в проведенні окремих слідчих дій.

Потреба в допомозі спеціаліста-консультанта виникає на початковому етапі розслідування, коли слідчому необхідно одержати консультацію зі спеціальних термінів та економічних категорій, механізму господарювання, суті господарських процесів та операцій, оцінки економічної діяльності, вказівок, рішень, у зв’язку з аналізом стану обліку, звітності, механізму їх формування, правильності їх складання, вивчення порядку обліку і руху товарно-матеріальних цінностей, фінансів, відбиття в документах фактів, що мають ознаки порушень економічних процесів. Спеціаліст допоможе слідчому виявити і простежити порушення економічних зв’язків у діяльності суб’єктів господарювання, поставити питання експерту, визначити завдання ревізорам.

Предметом консультації із спеціалістом в банківській сфері може бути:

а) з’ясування виду реквізиту і ступеня належності того чи іншого документа до фінансово-кредитної операції;

б) механізм руху документів і фіксація їх у кредитних установах;

в) порядок збереження документів і умови їх отримання;

г) можливість використання технічних засобів для одержання чи виготовлення документів.

Спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку може надати консультації з приводу:

 • процедури руху грошових коштів;
 • документального фіксування і обліку фінансових операцій;
 • бухгалтерської звітності;
 • підбору необхідних для пред’явлення документів тощо.

До участі в слідчих діях спеціалісти залучаються при:

 • недостатньому оволодінні слідчим прийомами і засобами швидкого і якісного виконання тієї чи іншої роботи, яка вимагає спеціальних знань і навичок;
 • одночасному застосуванні низки засобів криміналістичної техніки;
 • необхідності виконати великий обсяг роботи, яка вимагає спеціальних знань і навичок.

У зв’язку з тим, що розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами пов’язано з використанням документів бухгалтерського, економічного і статистичного обліків, а також з товарно-матеріальними цінностями, участь спеціаліста-бухгалтера, товарознавця, економіста під час виїмки, обшуку, огляду обов’язкове як гарантія того, що будуть вилучені всі необхідні документи, що стосуються кримінальної справи, а також будуть забезпечені умови збереження речових доказів .

Останнім часом на практиці дедалі частіше слідчі та захисники звертаються до наукових установ і окремих фахівців за письмовими консультаціями з правових питань. Серед них особливо виокремлюють прохання роз’яснити, дати тлумачення певних норм бюджетного, господарського, цивільного, а іноді — кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Мало того, у зверненнях наводяться обставини конкретної справи і пропонується дати оцінку правомірності або неправомірності певних дій і рішень суб’єктів, що здійснюють судочинство, оцінити наявність або відсутність складу злочину у певних діяннях. Очевидно, що причиною таких звернень є недостатня кваліфікація особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, захисника, хоча наведені питання належать до кола їхніх професійних знань. Такі консультації є цілком допустимими, тому що вони, не маючи самостійного доказового значення, все-таки сприяють додатковому забезпеченню гарантій встановлення істини у справі, зменшують кількість слідчих і судових помилок.

Інша проблема стосується можливості призначення правових експертиз. Із цьо го питання науковці висловлюють різні думки — від категоричного заперечення такої практики до її повного схвалення, хоча на сьогодні правових перешкод до призначення правознавчої експертизи у кримінальному процесі немає, і в деяких випадках ці експертизи були б корисними для повного та всебічного з’ясування обставин справи та правильної кваліфікації діяння. Однак автори проекту нового КПК України передбачили в ньому норму (ч. 1 ст. 242 КПК України), що прямо забороняє призначення експертизи для з’ясування питань права, тому зазначена проблема потребує додаткових досліджень.

Однією з розповсюджених форм використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері, є призначення ревізії.

Ще однією формою застосування спеціальних знань у справах про злочини в бюджетній сфері є залучення спеціалістів до участі у проведенні окремих слідчих дій, зокрема:

– спеціаліста для застосування технічних засобів фіксації ходу і результатів слідчих дій;

– спеціаліста у відповідній галузі знань (бухгалтера, інженера-будівельника, економіста) для участі в допиті підозрюваного, обвинуваченого, а іноді — свідка;

– спеціаліста-бухгалтера, економіста, фінансиста або фахівця у галузі ком п’ютерної техніки для обшуку або виїмки;

– спеціаліста у галузі інженерної справи, будівництва для огляду місця проведення робіт, під час яких було допущено розкрадання чи інші зловживання;

– спеціаліста у галузі почеркознавства, документознавства для участі в огляді документів — речових доказів тощо.

Найбільш процесуально цінною формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві є призначення судових експертиз.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1271
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация