Поиск по сайту

Політичні конфлікти і кризи


Політичні конфлікти і кризи


СОДЕРЖАНИЕ:

Вступ

Розділ 1. Загальні засади дослідження поняття кризи політичної системи

1.1. Зміст поняття криза

1.2. Генеза поняття криза політичної системи

Розділ 2. Характеристика основних політичних криз і конфліктів

2.1. «Холодна війна» як конфлікт міжсистемного характеру

2.2. Регіональні конфлікти

2.3. Міждержавні конфлікти

2.4. Внутрішньодержавні конфлікти

Розділ 3. Механізми та шляхи подолання політичних криз

3.1. Механізми і причини виникнення політичних криз

3.2. Шляхи виходу з політичної кризи

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ 

Актуальність теми дослідження. Україна як незалежна, демократична держава вже протягом тривалого часу переживає кризові явища різного рівня пов'язані з проблемами в політичній, економічній і соціальній сферах життя суспільства. Кризи, в тому числі їх розвиток, прояв і наслідки останнім часом є найгострішими проблемами сучасної науки і політики.

Найбільшу небезпеку представляють кризи політичні, тому що політична криза - це результат нестабільного розвитку політичної системи, найвищий прояв політичних протиріч. Наслідками політичних криз можуть бути розвал всієї політичної системи суспільства. Проблема врегулювання та успішного розв'язання політичних криз може вважатися однією з найактуальніших проблем на сьогоднішній день, тому що за допомогою механізмів і технологій врегулювання криз політичних систем можна повертати напрям дії кризи – з деструктивного процесу в конструктивний і стабілізувати соціальну систему.

Криза політичної системи є феноменом слабо вивченим у світовій та вітчизняній політичній науці. В результаті посилення явищ,порушення функціонування політичної системи у всіх країнах світу викликане різними факторами сучасного цивілізаційного розвитку, політологами ставиться питання про заснування політичної кризології як окремої складової політичної науки.

Так як криза є найвищим ступенем конфліктних ситуацій, то доцільним буде розглянути в даній курсовій роботі основні політичні конфлікти та охарактеризувати їх. Серед яких можна виділити: міжрегіональні, міждержавні та внутрішньодержавні.

Серед основних дослідників, які займались вивченням криз політичних систем, конфліктів, механізмів і шляхів їх подолання, можна виділити таких: С. Іванюта, І. Дзюбка, Г. Куницька, М. Примуш, О. Кукарцев, О. Рогозян, Ю. Сорокін, Р. Туровсський та ін.

Метою дослідження є дослідження сутності кризи та кризи політичної системи, її генези, особливості політичних конфліктів та виявлення основних шляхів і механізмів подолання політичних криз.

Завданнямикурсової роботи є:

з’ясувати зміст поняття "криза”;

розглянути генезу криза політичної системи;

охарактеризувати основні політичні конфлікти;

визначити механізми і причини виникнення політичних криз;

з’ясувати шляхи виходу з політичних криз.

Об’єктом дослідження виступає політична криза як особливий період в існуванні політичної системи чи її окремих складових, що характеризується втратою можливостей останніх ефективно керувати життям суспільства і загостренням різного роду політичних конфліктів.

Предметом дослідження є сутність, шляхи та механізми врегулювання політичних криз і конфліктів.

Методи дослідження. В ході дослідження було використано такі методи:

1) описовий – для розкриття змісту поняття "криза” та "криза політичної системи”;

2) системний – для аналізу особливостей основних політичних конфліктів;

3) історичний – для дослідження виникнення, формування та розвитку кризових процесів;

4) структурно-функціональний для аналізу можливих наслідків і механізмів врегулювання політичних криз.

Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку літератури.

 


Список використаної літератури

1. Баталов Э. Я. Глобальный кризис-ХХІ: идейно-политические аспекты / Э. Я. Баталов // США. Канада. – 2009. – № 10. – С. 3–22.

2. Безопасность Евразии - 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, рук-льпроекта В. Н. Кузнецов. – М.: Книга и бизнес, 2006. – 792 с.

3. Боголій Ю. М. Політика Сполучених Штатів Америки щодо об’єднаних націй: питання міжнародної безпеки (1990-ті роки – початок XXI століття) : автореф. дис. ... к-та істор. наук : 07.00.02 / Ю.М.Боголій – К., 2008. – 20 с.

4. Большой академический словарь руського языка» / Гл. ред. К. С. Горбачевич. М.—СПб: Наука. 1998. – 1536с.

5. Вегеш М. М. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. — 384 с.

6. Глобальные тенденции до 2015 года[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://analitika.org/international-affairs/geo/1224-20061016005100770.html

7. Дзюбка І. С. Політологія : Підручник для вузів / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського . 2-ге вид., виправл. і доповн. К. : Вища шк., 2001 . 415 с.

8. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология / М. Доган, Д. Пеласси. – М.: Социально-политический журнал, 1994. – 272 с.

9. Емельянов С. М.Практикум по конфликтологии : Учеб. пособие / С.М. Емельянов . — 3-е изд., доп. и перераб. — СПб. : Питер, 2009 . 384 с.

10. Іванюта С. М. Антикризове управління: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

11. Інституційні чинники політичної кризи в Україні [Електронний ресурс] / Куницька Г. Д. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2010_26/R3/Kunycka.pdf

12. Кирилюк Ф. М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник / За ред. Ф.М.Кирилюка. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 697 с.

13. Левинтов Н. Г. Теоретически-методологический аспект проблемы общенационального кризиса. — Ульяновск, 1980. — 110 с.

14. Политология: Энцеклопедический словарь / Под ред. Ю. И. Аверьянова. – М. : Изд-во Московского коммерческого университета, 1993. – 431 с.

15. Політологічний енцеклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

16. Політологія: курс лекцій Навчальний посібник/ - Тернопіль: Магнолія-плюс, 2004.-236 c.

17. Порфімович О. Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Конфліктологія» для студентів спеціальності «Журналістика». – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – 94 с.

18. Примуш М.В. Конфліктологія: Навчальний посібник. –– К.: ВД "Професіонал", 2006. –– 288 с.

19. Регіональні конфлікти в сучасній Україні (Інституціональний аспект) [Електронний ресурс] / Кукарцев О. – Режим доступу: http://postua.info/kukarcev.htm

20. Рогозян О. В. Политический кризис: анализ и технологи урегулирования (на примере Краснодарского края). Автореф. дисерт. на соиск. научн. степ. канд. полит. наук: спец. 23.00. 02 "политические институты и процессы О.В. Рогозян. – Краснодар, 2006 – 11с. // http//:www.bestreferat.ru/referat-96813.html

21. Сидорина Т. Ю. Философиякризиса [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.litmir.net/br/ b=40270&p=5

22. Словарь руського языка XVIII века Ю. С. Сорокин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/11/slb01606.htm

23. Степанова Н. Політична конфліктність і кризовість у сучасному українському суспільстві / Н. Степанова // Наукові записки. – 2008. – Вип. 3. – С. 162–170.

24. Сугоняко А. Вся ответственность за ситуацію лежит на президенте / А. Сугоняко // Украинская правда. – 2009. – 5 февраля

25. Тумашов А. В. "Холодна війна” її негативний вплив на міжнародну атмосферу в 60-80 роки ХХ століття [Електронний ресурс] / А.В. Тумашов – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8816/1/17.pdf

26. Туровский Р. Ф. Основы и перспективы региональных политических исследований // ПОЛИС. – 2001. – №1. – С. 138–157.

27. Яновский Н. М. Новыйсловотолкователь, расположенный по алфавиту / Н. М. Яновский. — Спб.: Имп. Акад. Наук, 1803. — Ч. 1. — 868 с.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация