Поиск по сайту

Політична соціологія: визначення та зміст


Політична соціологія: визначення та зміст


В найзагальнішому сенсі політична соціологія – це наукова дисципліна, яка досліджує відносини між соціальними та політичними процесами та явищами.

Сфера її найбільшого зацікавлення – області, в яких ці явища тісно пов’язані і взаємозалежні. Адже соціальне може суттєво впливати на політичне, а політичне – на соціальне. Як приклад: доходи та освіта громадян впливають на підтримку партій на виборах; в свою чергу, політика впливає на соціальну структуру, погляди та цінності у суспільстві.

Одним з найбільш поширених і впливових останнім часом стало визначення предмету політичної соціології, згідно з яким ця наукова дисципліна досліджує відносини між державою та громадянським суспільством.

Політична соціологія – дисципліна, розташована на кордоні соціології та політології.

Однак і досі продовжуються наукові дебати, по який бік цього умовного кордону вона лежить.

Відповідь на питання про розташування політичної соціології серед інших наук часто залежить від того, хто цю відповідь намагається давати. Більшість політологів вважають цю дисципліну своєю, невід’ємною частиною політології. Для них вона така ж складова політології, як і політична філософія або політична антропологія. Більшість соціологів не менш упевнено заявляють, що політична соціологія належить до їх науки. Згідно з їх точкою зору політична соціологія – одна з так званих спеціальних та галузевих соціологій, наряду з економічною соціологією чи соціологією міста або сім’ї.

Політична соціологія народжується тільки тоді, коли соціологічний і "політологічний" підходи поєднуються і перетинаються. Якщо "соціологія політики" має справу з неполітичними причинами того, чому люди в політичному житті роблять саме так, то політичні соціологи повинні для з'ясування цього включати і політичні причини.

Якщо, наприклад, мова йде про партії, справжня політична соціологія припускає пояснення того, як партії обумовлені суспільством і як суспільство визначається готівкової партійною системою. Сказати, що партійна система є наслідком даних соціально-економічних умов, означає представити лише частину картини. Повна картина вимагає пояснення, якою мірою партії є залежною змінною, що відбиває соціальну стратифікацію і поділ суспільства на класи і, навпаки, ступінь, до якої цей поділ визначає дії еліти і відображає структури партійної системи.


***

Політична соціологія вивчає існуючі в суспільстві відносини влади. При цьому основна увага звертається на взаємодію між соціальними спільнотами та політичними інститутами. Політичну соціологію цікавить питання про те, за яких соціальних умовах виникають і розвиваються певні політичні інститути.

Якщо політологія вивчає, перш за все, самі політичні інститути, найважливішим з яких є держава, то політична соціологія досліджує головним чином вплив соціальних причин, соціальних чинників на розподіл влади в суспільстві. При цьому об'єктом дослідження в політичній соціології можуть виступати системи державного управління, політичні еліти, політичні партії та соціальні рухи, політична культура та ідеологія. Прикладні дослідження у цій сфері зазвичай пов'язані з вивченням громадської думки з яких-небудь політичних питань, а так само поведінку виборців в ході передвиборних компаній.

Одним з об'єктів дослідження в політичній соціології виступає правляча еліта, тобто та соціальна група, яка володіє в даному суспільстві політичною владою.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация