Поиск по сайту

Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури

1. .Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи): Навч. посіб. - Кам'янець-Подільський: Буйницький О .А. ,2009 . - 200 с.

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс): Навчальний посібник . - Кам'янець-Подільський: "Думка",2010 - 152 с.

3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Недокіс В.А. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі . - 36 наук . праць . Серія педагогічна . - Вип . 6 . - Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ: Інформ . -вид .відділ, 2000

4. .Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикуми з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій основі системі підготовки вчителя: Навчально-метод посібник - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О А , 2006 - 140 с.

5. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник . - Кам'янець-Подільський: ВОП Сисин О . В. , 2007 . -140 с.

6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський: Буйницький О . А . , 2008 . - 108 с.

7. Безпека життєдіяльності . Лабораторно-практичні заняття: Навч посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /За ред . С . П . Величка . - Кіровоград: КДПУ ім . В Винниченка, 2004 - 140 с.

8. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навчальний посібник / С . Апостолюк, В . С . Джигирей . А . В . Апостолюк та ін . - К .: Знання, 2006 . - 215 с .

9. Васильчук М.В., Медвідь М.В., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності . - К . : Фенікс, 2000 . - 896 с.

10 . Волинко О. Вимірювання характеристик природного гамма-фону . Робота фізичного практикуму // Фізика та астрономія в школі . - 2005 . - № 4 .

11. Джигерей В.С. та ін. Безпека життєдіяльності . Практичні заняття - Львів: Афіша, 2000 . - 251 с .

12. Желібо Є.П., Заверуха Н.М ., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч . посіб . / За ред . Є . П . Желібо . 4-е вид . - К . : Каравела, 2005. - 344 с .

13. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С ., Мельников О.В. Основи охорони праці - Львів: Афіша, 2000 - 350 с

14. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності (опорний конспект лекцій) . - К . : КДТЕУ, 1999 . - 208 с .

15. Зацарний В.В., Пантелеймонов А.Е. безопасность студентов на практике . - К . : Вища школа, 1989 .

16. Іваськевич І.О. Ергономіка: Навчальний посібник . - Тернопіль: Економічна думка, 2002 - 168 с

17. Катренко ЛА., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти . - Суми: "Університетська книга", 2001 . - 339 с .

18. Концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини". - "Освіта України", № 50, 12 .12 . 97 .

19. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч по-сібн . Львів: ЛБК; Київ: Знання, 1999 . - С . 3-38 .

20. Мендерецький В.В. Фізичні принципи вивчення радіаційної безпеки в школі Зб наук праць Серія педагогічна - Вип 8 - Кам'янець-Подільський: К-ПДПУ: Інформ . -видавн . відділ, 2002 .

21. Мендерецький В.В., Панчук О.П. Лабораторно-практичні заняття з безпеки життєдіяльності (охорона праці, цивільна оборона): Навч посіб - Кам'янець-Подільський: ПП АСТК, 2005 -138 с

22. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці" - К : "Основа", 1996

23. Пилипишин С.М., Переймибіда С.М. Охорона праці в навчально-виховних закладах . Методичні рекомендації . - Тернопіль СМТ "Астон",1999 . - 164 с .

24. Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності . - Львів, 2000 . - 112 с

25. ПлахтійП.Д.,МендерецькийВ .В.,ПанчукО.П.,БаранГ.М., Олійник О.І. та ін. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб . для підготовки майбутнього учителя . - Кам . -Под . , 2006 . - 144 с .

26. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., та ін. Безпека життєдіяльності: Навч . Посіб . - Кам'янець-Подільський: "Медобори", 2003 . - 304 с.

27. Плахтій П.Д., СавчукА.М., ПідгорнийВ.К., Бурдейний І.М. Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях: Навч . посібник / За ред. П . Д . Плахтія . - Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М . І . ,2005 - 255 с

28. Пуляк О.В. Вивчення питань ергономіки на лабораторно-практичних заняттях з безпеки життєдіяльності // Наукові записки . - Випуск 66 . - Серія: Педагогічні науки . - Кіровоград: РВК КДПУ ім . В . Винниченка . - 2006 . - Ч . 2 . - С . 53-59 .

29. Типова програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей / Укл . В . М . Заплатинський, В . В . Мухін, М . І . Стеблюк та ін . - К . , 2002 . - 18 с .

30. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці Законодавство України про охорону праці . Т . 1 . - К . : "Основа", 1995 .

31. Царенко І.Л.,Величко С.П. Лабораторний практикум з основ безпекижиттєдіяльності у середній школі // Наук . зап . - Вип . 60 . - Серія: Пед науки - Кіровоград: КДПУ ім В Винниченка -2005 - Ч 2 - С 145-152.

32. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник . - К . : ВД "Професіонал", 2004 . - 560 с.

33. Ярошевська В.М. та ін. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності . - К . : НМЦ, 2004 . - 255 с.

< Попередня   СОДЕРЖАНИЕ   Наступна >

Висновки
Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1065
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация