Поиск по сайту

Шляхи вдосконалення інституційного механізму паритетної демократії

Шляхи вдосконалення інституційного механізму паритетної демократії


Перший рівень інституційного механізму – міжнародний. Сюди слід віднести ООН, що приділяє велику увагу перебудові внутрішньої діяльності на гендерних принципах, формуванню всіх документів організації з позицій гендерної перспективи. Однією з трьох найважливіших цілей організації, названих у Статуті 1945 р., є «заохочення і розвиток поваги до прав і основних свобод людини … без різниці раси, статі, мови, релігії» (ст. 1).

Основним статутним органом ООН, що відповідає за сприяння правам людини є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Рада утворила ряд комісій, найважливішими з яких в забезпеченні гендерної політики є Комісія з прав людини та Комісія з положення жінок.

У липні 2010 року Генеральна Асамблея ООН створила Структуру ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, яка іменується «ООН-жінки» та функціонує, починаючи з 1 січня 2011 року

Створення цієї структури стало частиною реформи ООН, об’єднавши наявні ресурси і мандати чотирьох окремих підрозділів ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності: відділу щодо поліпшення становища жінок Секретаріату; канцелярії Спеціального радника з гендерних питань та поліпшення становища жінок; міжнародного навчального та науково-дослідного інституту щодо поліпшення становища жінок; фонду ООН для розвитку в інтересах жінок.

1) Діяльність ООН

Статут ООН ст.1 - заохочення та розвиток поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії.

Економічна і соціальна рада ООН:

- Комісія з прав людини ООН

Комісія представляє ЕКОСОР пропозиції, рекомендації і доповіді щодо Хартії про права людини, міжнародних декларацій або конвенцій про громадянські свободи, права жінок, свободу інформації, захист меншин; попередження дискримінації за ознакою раси, статі, мови і релігії; всіх інших питань, що стосуються прав людини. Комісія не обмежує свою контрольну або імплементаційну діяльність якоюсь окремою категорією прав і свобод або будь-якими окремими порушеннями. Вона займається всіма порушеннями, якщо вони є брутальними і масовими. При цьому для Комісії не має значення, чи бере участь та або інша держава в міжнародному договорі з відповідної проблемі, тому що Комісія займається порушенням загальновизнаних звичайних норм міжнародного права.

- Комісія з питань становища жінок

Подає ЕКОСОР доповіді та рекомендації з питань захисту прав жінок щодо користування ними основними правами людини та з питань вирішення нагальних проблем у сфері захисту прав жінок.

Комітети ООН:

Комітет з прав людини ООН

– організація, що займається наглядом за виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права в країнах-учасницях пакту. Засновано згідно частини 4 Пакту. Складається з 18 експертів, що обираються на термін у 4 роки.

Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав

Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок

– його метою є розгляд ходу здійснення положень Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

У Конвенції передбачається, що, виконуючи своє завдання з розгляду ходу здійснення її положень, Комітет буде в основному вивчати доповіді, які у відповідності зі своїми правовими зобов'язаннями представлятиме кожна держава-учасниця. У цих доповідях будуть описуватися законодавчі, судові та адміністративні заходи, прийняті державою-учасником для втілення в життя положень Конвенції.

Комітет також уповноважений вносити пропозиції і рекомендації на основі вивчення доповідей та інформації, одержаних від держав-учасниць.

Функції Комітету також включають отримання і розгляд окремих повідомлень, а також розслідування достовірних фактів, що свідчать про серйозні або систематичні порушення державою - учасницею Протоколу прав, викладених у Конвенції.

Спеціалізовані інститути:

- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

- Міжнародна організація праці

– була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці.

МОП приймає різні конвенції і розробляє рекомендації, а також встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й охорони здоров'я.

- Організація ОН з питань освіти, науки і культури

– у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

У липні 2010 року Генеральна асамблея ООН створила «ООН Жінки», структуру Організації Об‘єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Пріоритетні завдання ООН Жінки:

 • підтримка міжурядових структур, таких, як Комісія зі становища жінок, у формуванні політики, світових стандартів і норм;
 • надання підтримки державам-членам у виконанні цих стандартів, включаючи надання необхідної технічної та фінансової допомоги тим країнам, які її потребують, та сприяння ефективному партнерству з громадянським суспільством;
 • підвищення відповідальності самої системи ООН щодо виконання своїх зобов’язань з досягнення ґендерної рівності, включаючи проведення регулярного моніторингу прогресу діяльності системи.

2) Міжпарламентський союз

– це всесвітня організація національних парламентів. Членами цієї організаціями є на сьогодні 162 парламенти світу.

МПС це – унікальна інституція, яка на регулярній основі збирає парламентарів з усіх куточків земної кулі, що представляють всі різновиди державного устрою та весь спектр політичних партій.

Організація висловлює погляди та позицію світової парламентської спільноти щодо питань, які становлять міжнародний інтерес, у вигляді резолюцій та звітів, а також формулює рекомендації щодо парламентських заходів.

3) Human Rights Watch

Основною діяльністю організації є боротьба проти гострих соціальних проблем сучасності, таких як:

 • запобігання дискримінації;
 • відстоювання політичних свобод;
 • торгівля зброєю;
 • використання та розповсюдження протипіхотних мін;
 • дитяча праця;
 • розслідування та публікація порушень прав людини;
 • розслідування геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1072
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация