Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Паритетна демократія (Шпаргалки)

1. Об’єкт та предмет дослідження навчальної дисципліни «Паритетна демократія». Завдання та методологія курсу

2. Визначення демократії, її сучасний зміст

3. Ключові інститути демократії

4. Багатозначність сучасних підходів до трактування сутності демократії

5. Нормативний і емпіричний підходи до визначення демократії

6. Демократія як політична форма організації суспільства, основу якої становить певна система інститутів, способів формування і методів здійснення влади

7. Основні теорії та моделі демократії

8. Сутність концепції паритетної демократії

9. Ключові параметри паритетної демократії

10. Передумови становлення моделі паритетної демократії

11. Феміністський рух та його значення для становлення концепції паритетної демократії

12. Гендерні дослідження як передумова становлення моделі паритетної демократії

13. Сучасний зміст поняття «паритетна демократія»

14. Поняття гендерної рівності. Співвідношення понять «рівності» і «відмінності» статей

15. Гендерна політика як основа паритетної демократії: поняття та основні напрямки

16. Провідні моделі гендерної політики, вироблені світовою спільнотою

17. Скандинавська модель гендерної політики: загальна характеристика

18. Складові процесу становлення гендерної рівності: гендерна стратегія, гендерна ідеологія, гендерна культура

19. Гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу

20. Фактори, що впливають на процес встановлення гендерної рівності (гендерні стереотипи, гендерні установки, гендерна ідентичність)

21. Гендерні конфлікти, насильство в сім’ї

22. Гендерна мапа як джерело інформації щодо забезпечення паритету жінок та чоловіків

23. Гендерна статистика в Україні та шляхи підвищення її ефективності

24. Гендерна експертиза вітчизняного законодавства як необхідна передумова вдосконалення гендерної політики

25. Індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index, HDI): поняття та напрями вимірювання

26. Політична нація та роль цього поняття для впровадження паритетної демократії

27. Категорії «політична нація», «національна толерантність», їх сутність, значення та проблеми впровадження

28. Національні конфлікти та способи їх вирішення

29. Українське законодавство в сфері національних відносин

30. Релігійні розколи та їх вплив на політичну культуру українського суспільства

31. Значення релігійних відносин в становленні паритетної демократії

32. Національне законодавство в сфері релігійних відносин

33. Проблеми гендерного, національного чи релігійного насильства в світі та в Україні

34. Міжнародні акти в сфері забезпечення паритетного представництва

35. Регіональне (європейське) законодавство щодо забезпечення рівності прав та можливостей

36. Національні політико-правові акти України щодо гендерного паритету

37. Політико-правова основа етнонаціонального паритету

38. Гарантії свободи віросповідання

39. Акти ООН щодо забезпечення паритету

40. Гендерне законодавство та його складові

41. Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету

42. Регіональні інституції, метою яких є подолання асиметрії

43. Національні інститути паритетної демократії

44. Рада Європи та ОБСЄ та їх роль у формуванні політико-правового механізму політики рівних прав та можливостей

45. Всеукраїнська Рада Церков та її роль в досягненні паритетної демократії

46. Поліетнічність українського суспільства: проблеми та перспективи в умовах глобалізації

47. Поліконфесійність українського суспільства: проблеми та шляхи їх розв’язання

48. Інститут уповноваженого з прав людини та можливості його використання для реалізації засад паритетної демократії в Україні

49. Поняття «соціального партнерства» : походження та значення терміну

50. Процес становлення правової держави та формування інститутів громадянського суспільства в Україні

51. Громадська експертиза та громадський контроль як умови паритету держави та суспільства

52. Соціальна держава як основа соціального діалогу і соціального партнерства

53. Ключові параметри паритетної демократії та їх вимір в Україні

54. Сучасні досягнення на шляху до забезпечення рівного представництва на виборних посадах в Україні

55. Паритет в законотворчому процесі в Україні на сучасному етапі та в історичній ретроспективі

56. Гендерні, національні та релігійні стереотипи українського суспільства та їх зміни в процесі демократизації

57. Питання паритету в програмах основних політичних партій України

58. Роль громадських організацій в запровадженні паритетної демократії

59. Подолання національних та релігійних конфліктів – шлях до суспільної злагоди та паритетної демократії

60. Шляхи запозичення зарубіжного досвіду інституційного та політико-правового забезпечення дотримання принципу паритетності

61. Проблеми і напрямки вдосконалення політико-правового механізму забезпечення паритетної демократії

62. Основні напрями вдосконалення законодавства щодо моделі паритетної демократії в Україні

63. Прогалини в законодавстві, що перешкоджають встановленню паритетної демократії в Україні

64. Шляхи вдосконалення інституційного механізму паритетної демократії

65. Гендерне квотування як крок на шляху до паритетної демократії

66. Запозичення зарубіжного досвіду впровадження політики рівних прав та можливостей як шлях побудови паритетної демократії в Україні

67. Міжпарламентський союз та його роль у моніторингу досягнення гендерної рівності

68. Інституційні механізми впровадження гендерної політики

69. Роль інститутів громадянського суспільства у просуванні до паритетної демократії

70. Незалежні органи, спостережні комітети з забезпечення рівності, спеціальні посередницькі органи

71. Омбудсмен та його значення для встановлення паритету у суспільстві: світова практика та українські реалії

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+