Поиск по сайту

Проблеми і напрямки вдосконалення політико-правового механізму забезпечення паритетної демократії


Проблеми і напрямки вдосконалення політико-правового механізму
забезпечення паритетної демократії


Основними напрямами діяльності в рамках підсистеми гендерного навчання повинні стати зміна усталених гендерних стереотипів, формування нової гендерної свідомості та ідеології рівності, включення гендерного компоненту до політичної культури суспільства.

З метою вдосконалення механізмів реалізації гендерної політики вважаємо за доцільне запропонувати низку заходів.

Так, відносно інституційних механізмів, слід погодитись з думкою І. Лазар про доцільність створення Державного комітету з рівних прав і можливостей, а також Моніторингового гендерного центру (із представництвами на відповідних адміністративно-територіальних рівнях), що став би координатором дій та ресурсів, обміну досвідом, надання консультативної підтримки, проведення системного гендерного аналізу, співпраці з різними інституціями тощо.

В якості першого кроку на шляху до створення Державного комітету з рівних прав та можливостей, на нашу думку, може стати запровадження посади Уповноваженого по рівному статусу чоловіків і жінок, до компетенції якого можна віднести: виявлення порушень гендерного законодавства; звернення до суду із заявою про захист прав чоловіків і жінок, порушених рішенням державного органа

На наш погляд, задля подолання насильства в сім’ї, в тому числі відносно чоловіків, необхідно розширити мережу центрів допомоги жертвам насильства, координаційних центрів перевиховання агресорів, а також розвинути рекламу їх діяльності; підтримувати відповідну постійну лінію в рамках соціальної реклами. Крім того, важливе запровадження відповідальності, аж до звільнення, співробітників правоохоронних органів (а саме, дільничних інспекторів), які не відреагували на факт сімейного насильства.

Поряд з інституційним забезпеченням реалізації гендерної політики не менш важливим є кадрове питання. Тут, на наш погляд, можна виокремити два аспекти: розвиток гендерної освіти та включення жінок до системи управління.

Модернізація гендерної освіти як елементу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (науковий супровід якої включає психологічне забезпечення поглибленого вивчення гендера; зміну організаційної культури в державних установах,

Залучення жінок на вищі керівні посади дозволить, на нашу думку, краще врахувати сучасні тенденції політичного управління, а також дасть змогу змістити акценти у багатьох сферах, за рахунок особливостей соціального досвіду жінок, порівняно з чоловіками.

Для підвищення ефективності гендерної політики під час її реалізації мають враховуватись особливості формування ціннісних орієнтацій чоловіків та жінок, оскільки перші мають спрямування на кар’єрне просування, а другі орієнтовані на сім’ю та родинні зв’язки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 734
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация