Поиск по сайту

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.


Початковий етап партогенеза починається з кінця XVII - початку XVIII ст. Це був період, коли зароджувалися політичні системи ранньобуржуазних держав Західної Європи та Америки. Політичні процеси того часу, що супроводжувалися Громадянської війною в США, буржуазними революціями у Франції та Англії, свідчать про те, що поява партій відображала ранню стадію боротьби між прихильниками різних напрямків формованої нової державності: аристократами і буржуа, католиками і протестантами. Партії виникли як інструмент обмеження абсолютної монархії, включення в політичне життя " третього стану ", утвердження в суспільстві загального виборчого права, розвитку представницької системи. З їх допомогою зміна складу політичної еліти, рекрутування правлячих кіл стало поступово перетворюватися на справу виборчого корпусу.

Визначальну роль у виникненні партій грали класові, соціальні, національні та інші конфлікти. Однак свій вплив надавали і соціокультурні особливості розвитку окремих країн, демографічні процеси і навіть релігійні мотиви.

Партії не відразу стали повноправним політичним інститутом, здатним чинити істотний вплив на владу. Спочатку вони представляли собою об'єднання знаті, різноманітних клуби, літературно-політичні утворення, що були формою спілкування однодумців.

Безпосередній ж вплив на перетворення партій на активних учасників політичного процесу спричинило надання особистості політичних прав, виникнення виборчих систем і парламентів.

У XIX столітті партії в основному зміцнили своє становище в політичній системі, ставши важливим механізмом представництва інтересів суспільства.

Міхельс в книзі "Політичні партії. Соціологічне дослідження олігархічних тенденцій сучасної демократії" (1911) писав, що чим більше розширюється і розвивається офіційний апарат партії, тим більше витісняється з неї демократія, замінна всесиллям виконавчих органів. Причини відриву партійного керівництва від рядових членів партії він бачив у технічній нездатності великої маси людей до управління, а також незмінності керівників, в їх закоріненому негативному ставленні до рядових членів.

Сучасний етап партогенеза свідчить про те, що партії стали не просто органічним, але й одним з основних елементів організації політичного порядку і функціонування публічної влади. У міру розвитку парламентських, конституційних основ буржуазної державності, партії зміцнювали свій політичний і правовий статус. Після Другої світової війни в конституціях різних країн з'явилися відповідні статті, а в 70-х рр. склалося досить розгорнуте законодавство, що регламентує їх діяльність. Заохочуючи плюралізм політичного життя, партії стабілізували систему влади, засновану на стійкому представництві інтересів громадян. Таким чином, в даний час партії представляють собою такий інститут влади, без якого не можуть здійснюватися вибори як основний механізм формування державності, легальне завоювання різними верствами населення провідних політичних позицій.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1065
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация