Поиск по сайту

Наукові галузі педагогіки


Наукові галузі педагогіки: загальна педагогіка, вікова педагогіка, військова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки


Сучасна педагогічна наука об'єднує близько двадцяти педагогічних галузей. Їхня кількість певним чином зумовлюється суспільними потребами.

Базовою науковою дисципліною для всіх педагогічних галузей є загальна педагогіка. Прийнято вважати, що вона вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, навчання та освіти, формулює принципи, форми й методи навчання та виховання, які є загальними для всіх вікових груп людей та навчально-виховних закладів.

В окрему галузь педагогіки відносять історію педагогіки, хоч її традиційно вивчають у складі загального курсу педагогіки, зважаючи на те, що розгляд будь-якої педагогічної системи лише у предметній та функціональній площинах у відриві від історичної є неповним і необґрунтованим.

Вікова педагогіка досліджує закономірності, принципи, форми та методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.

Її поділяють на такі напрями:

- пренатальна та перинатальна педагогіка (досліджує вплив спочатку на розвиток плоду, пізніше новонародженої дитини поведінки батьків, починаючи від часу прийняття ними рішення про зачаття дитини і завершуючи першими тижнями після її народження);

- дошкільна педагогіка (закономірності виховання дітей дошкільного віку в сім'ї та в дошкільних виховних закладах);

- шкільна педагогіка (зміст, принципи, форми й методи навчання та виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів);

- педагогіка дорослих або професійна педагогіка (включає педагогіку професійно-технічної освіти та педагогіку вищої школи). Корекційна або спеціальна педагогіка (дефектологія). Досліджує проблеми навчання та виховання дітей і підлітків із різними фізичними та психічними вадами.

Соціальна педагогіка вивчає закономірності соціалізації особистості на різновікових етапах її розвитку та форми, методи й засоби соціально-педагогічної діяльності представників виховних, освітніх, культурних, наукових закладів та установ, соціальних служб.

Військова педагогіка розкриває закономірності, теоретично обґрунтовує, розробляє принципи, методи, форми навчання і виховання військовослужбовців усіх рангів. Елементи військової педагогіки зустрічаються в загальноосвітніх школах і системі вузівської освіти.

Спеціальна педагогіка - це наука, що вивчає сутність, закономірності, тенденції управління процесом розвитку індивідуальності й особистості дитини з обмеженими можливостями здоров'я, що потребує в спеціалізованих індивідуальних методах виховання і навчання.

сурдопедагогіка (навчання й виховання глухих і глухонімих)

тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих)

олігофренопедагогіка (навчання й виховання розумово відсталих і дітей із затримками розумового розвитку)

логопедія (навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення),

виправно-трудова педагогіка (перевиховання неповнолітніх і дорослих злочинців).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 932
Реклама
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация