Поиск по сайту

Колектив як фактор соціалізації особистості


Колектив як фактор соціалізації особистості


По істині могутнім стимулом для розвитку дітей, підлітків і юнацтва, розквіту їхніх здібностей, розширення діапазону інтересів, гуманізації думок, почуттів і вчинків, творчої активності є колектив.

Колектив — це соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямі досягнення означеної мети і мають органи самоврядування.

Соціалізація особистості в колективі – одне із провідних понять соціальної педагогіки, яке відображає досить складне соціальне явище. Незважаючи на існування різних визначень цього поняття, загальним для усіх підходів є розгляд її як результату й механізму набуття особистістю соціального досвіду в процесі життєдіяльності.

Соціалізацію не можна ототожнювати з розвитком особистості, що відбувається поза колективом, а також не можна зводити й до виховання у вузькому педагогічному значенні оскільки вона заснована на двосторонній активності суб’єктів.

Колектив як фактор соціалізації особистості

Без колективу неможливий процес соціалізації особистості. Колектив формує колективність як системну якість його учасників, яка проявляється у здатності до взаємоприйнятні, взаєморозуміння та взаємодії у процесі життєорганізації кожного.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация