Поиск по сайту

Процес політичного аналізу


27. Процес політичного аналізу


Розглядаючи політичний аналіз як специфічний дослідницький процес, можна виділити його внутрішні логічні етапи, які зумовлюють успішність пізнавально-прикладних дій. З точки зору американських вчених Дж. Б. Мангейма і Р. К. Річа, до основних етапів цього аналітичного процесу можна віднести наступні:

 • етап концептуалізації проблеми;
 • етап її моделювання;
 • етап складання програми дослідження конкретної проблеми;
 • етап вибору методів її дослідження.

Концептуалізація проблеми передбачає розгляд конкретної ситуації з точки зору її впливу на реалізацію інтересів найважливіших політичних суб'єктів, на діяльність органів державного управління, їх взаємодії із зарубіжними партнерами і взагалі істотна зміна політичного контексту. Виявлення такої проблеми передбачає ретельний збір інформації, формулювання проблеми з характеристикою її найбільш характерних рис та структурних компонентів, відмінностей від інших проблемних ситуацій.

На другому етапі здійснюється моделювання проблеми, тобто вироблення уявлень, які трохи спрощують, але одночасно передбачають цілісне сприйняття її найбільш значущих елементів, структури, зовнішньої та внутрішньої форми. Як правило, така модель будується на основі певної дослідницької гіпотези, в рамках якої виявляються і уточнюються найважливіші параметри проблеми.

Наступний, третій, етап - це етап складання програми дослідження, обгрунтування та формулювання логіки дослідження конкретної проблеми. В рамках даного етапу формулюються конкретні цілі дослідження (з урахуванням того, що повинно бути досягнуто в результаті вивчення проблеми), уточнюються значення змінних показників у рамках різних альтернатив вирішення поставленого завдання, детально описуються організація та проведення спостережень. Таким чином, на цьому етапі спеціально позначаються форми впливу найбільш важливих (структурних) факторів, наслідки їх позитивного і негативного впливу на вирішення проблеми, формулюються різні альтернативи, прогнози щодо ймовірної динаміки ситуації, виробляється стратегія дій суб'єкта і т.д.

Принципове значення має і четвертий етап - етап вибору методів дослідження проблеми та вирішення конкретного завдання. Застосовувані на даному етапі методики мають міждисциплінарний характер. Проте рішення будь-якої конкретної задачі завжди передбачає вибір пріоритетних засобів і прийомів дослідження, який визначається характером самої проблеми, підготовленістю аналітиків, умовами, в яких здійснюється аналіз. При всіх варіантах такий вибір неодмінно вимагає поєднання якісних і кількісних, теоретичних і емпіричних підходів і т.д. Застосовувані методи також можуть різнитися і за своєю формою («мозковий штурм», індивідуальна або групова експертиза і т.д.).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация