Поиск по сайту

Типові структури систем управління


Типові структури систем управління


Структура системи – це сукупність елементів системи і зв’язків між ними.

Структуру систем управління класифікують за такими ознаками:

1) За принципами управління й підпорядкованості виокремлюють централізовані, децентралізовані та змішані системи управління.

У змішаних системах управління окремими функціями й етапами їх виконання відбувається централізовано, а іншими – децентралізовано. Серед різноманітних систем управління найпоширенішими є системи з ієрархічною структурою.

2) За сталістю кількості елементів системи і зв'язків між ними вирізняють системи з фіксованою (жорсткою) і змінюваною ( змінною) структурами.

3) За принципами поділу елементів на підсистеми виокремлюють системи, компоненти яких об'єднують за функціональним або об'єктним принципом.

4) За виконуваними функціями й цільовим призначенням вирізняють технічні та організаційні системи.

Серед організаційних систем виокремлюють лінійну, функціональну й лінійно-штабну структури управління.

Лінійне управління передбачає зосередження усіх функцій управління в одному центрі. У цьому разі система ланок виробництва збігається із системою ланок управління. Позитивні сторони лінійного управління – це неможливість отримання підлеглими суперечливих завдань і повна відповідальність керівника за результати роботи.

При функціональному управлінні в межах певних функцій створюються ланки, що управляють нижчими ланками виробництва. Як наслідок утворюється система управління, диференційована за функціями. Функціональне управління дає змогу залучати до керівництва фахівців і більш компетентно вирішувати питання, розвантажувати лінійних керівників і спрощувати їх роботу. Однак функціональне управління порушує принцип єдиноначальності. Поряд з лінійною створюється функціональна ієрархія, що призводить до

Поєднання лінійного та функціонального управління утворює лінійно-штабну систему управління. У цьому разі в керівника єдиноначальника з'являється штаб, який складається із функціональних ланок, що відповідають певним функціям управління й готують рішення для керівника.

5) За кількістю рівнів ієрархії вирізняють однорівневі та багаторівневі системи управління. Останні можуть бути однорідними (функції та характеристики вузлів одного рівня є тотожними) і неоднорідними.

 


Поняття стратегії, її розроблення і забезпечення


Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми.

Стратегія - це інструмент менеджерів різних рівнів для досягнення цілей фірми.

Стратегію розробляє та формує вище керівництво, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління, а інформаційне забезпечення з метою затвердження стратегії створюють працівники, які виробляють продукцію або надають послуги.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1064
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация